Рішення сесії

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

   від  22 січня 2021 року                                                                        № 4/2

с. Гатне

 

 

Про  затвердження Положення про облікову політику Гатненської

сільської ради на 2021 рік

 

              

 Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV  із змінами і доповненнями, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59, положень Національних (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі –НП(С) БО), Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затверджений наказом  МФУ від 31.12.2013 року № 1203, Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку в державному секторi 125 «Змiни облiкових оцiнок та виправлення помилок», затвердженого наказом Мiнфiну вiд 24.12.2010 № 1629, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердження Положення про облікову політику Гатненської сільської ради на 2021 рік».
 2. Головному бухгалтеру Гуріненко М.О. довести до відома всіх працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

 

 

 

                                         

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/2

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО  ОБЛІКОВУ  ПОЛІТИКУ

 

І. Загальні положення

            Положення про облікову політику (надалі – Положення) визначає методи оцінки, обліку і процедури, які застосовуються суб’єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку,  складання і подання фінансової та бюджетної звітності, не визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі або щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп  основних засобів та нематеріальних активів. Обрана та затверджена цим Положенням облікова політика застосовується постійно (рік у рік). Зміни до облікової політики вносяться лише у випадку, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.

 

ІІ. Організація ведення бухгалтерського обліку та обліку первинних документів Гатненської сільської ради

 1. Для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження на електронних носіях та в паперовому вигляді застосовується меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку    Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання, затвердженим наказом Міністерство Фінансів України від 08.09.2017 № 755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.11.2017 за № 1416/31284.

Меморіальні ордери - накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше ніж до 5-го числа місяця, що настає за звітним періодом. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна». Облік у книзі «Журнал-головна» ведеться по субрахунках.

 1. Складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово-економічну діяльність  Гатненської сільської ради здійснюється на підставі даних регістрів бухгалтерського обліку за формами, встановленими відповідними нормативно-правовими актами України.

Бюджетним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди - квартал, місяць. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року.

 1. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є первинний документ, який фіксує факт здійснення операції. Оформлення та подання первинних документів слід здійснювати відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України24.05.1995 за № 168/704 згідно з графіком документообігу. Строки опрацювання, контролю та здавання документів, визначені у графіку документообігу є обов'язковими для усіх працівників  Гатненської сільської ради.
 2. Первинні документи складаються в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведениху документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва документа (форми), дата і місце складання, назва установи, від якої складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, накопичується і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку та в меморіальних ордерах.

У первинних документах і меморіальних ордерах виправлення помилок повинно бути підтверджене підписами посадових осіб. У   банківських документах виправлення не допускаються.

Первинні документи три роки зберігаються у відділі бухгалтерського обліку та звітності  Гатненської сільської ради, відповідальність за збереження первинних документів несуть працівники відділу.

 1. Для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків використовується план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203.
 2. Для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави, застосовують економічну класифікацію видатків бюджету. Застосування кодів економічної класифікації видатків здійснюється згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012№ 333, якийзареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2012 за № 456/20769. 

ІІI. Організація обліку  сновних засобів, запасів та інших активів

 1. У бухгалтерському обліку формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи здійснюється відповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202, який зареєстрований в Міністерствіюстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

 1. До складу основних засобів відносяться необоротні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) яких складає 6000 гривень включно без урахування податку на додану вартість. Необоротні активи, які були віднесені до складу основних засобів та нематеріальних активів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби» та НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», обліковуються у складі основних засобів та нематеріальних активів до їх вибуття (списання) з обліку установи.
 2. Оприбуткування необоротних активів проводиться гривнях з обов'язковим складанням акта введення в експлуатацію.
 3. Амортизація на основні засоби (крім інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів нараховується в гривнях з копійками із застосуванням прямолінійного методу. Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу (раз у рік) . Для визначення строків користного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначенні в НП (С) БО.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.

Для визначення строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів застосовуються Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

 1. Проведення переоцінки основних засобів здійснюється в разі, коли розмір відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості перевищує поріг суттєвості в розмірі 10%. Щодо проведення переоцінки об'єктів основних засобів видається розпорядження міського голови.
 2. Операції з надходження, руху та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів оформлюються первинними документами, які затверджені  наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року №818,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за №1336/29466.
 3. Документи аналітичного обліку необоротних активів систематизуються за датами здійснення операцій та заносяться до меморіального ордера № 9. Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків.
 4. У бухгалтерському обліку формування інформації про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності здійснюються відповідно до НП(С)БО «Запаси 123», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, який зареєстрований в Міністерствіюстиції України01.11.2010 за № 1017/18312 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.
 5. В якості визначення одиниці обліку запасів використовується їх найменування.
 6. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі матеріально відповідальних осіб, видів запасів, окремо за коштами міського бюджету, загального та спеціального фондів. Синтетичний облік запасів ведеться у грошовій одиниці України. Оборотні відомості з метою перевірки правильності записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних синтетичного обліку складаються за всіма субрахунками.
 7. Оприбуткування запасів здійснюється через матеріально –відповідальних осіб.
 8. Оцінка запасів при їх вибутті (внаслідок їх використання або при іншому вибутті) здійснюється методом середньозваженої собівартості шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів за матеріально відповідальною особою, за якою обліковуються такі запаси, та рівнями аналітичного обліку.
 9. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку за місцем експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
 10. Операції з надходження, видачі та списання запасів оформлюються первинними документами, які затверджені наказом Держказначейства України «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130, який зареєстрований в Міністерствіюстиції України28.12.2000 за № 962/5183.
 11. Для обліку операцій з витрачання матеріалів використовується меморіальний ордер № 13, а для вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів - меморіальний ордер № 10. 

 

ІV. Організація обліку коштів, розрахунків, інших активів та зобов'язань.

 1. Кошти бюджетної установи обліковуються на рахунках, відкритих в Держказначейській службі України,  відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, який зареєстрований в Міністерствіюстиції України18.07.2012 за № 1206/21518.
 2. Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймається рішення про їх оплату та надається до Держказначейської служби України платіжне доручення на здійснення платежу з відповідними підтвердними документами.
 3. Списання коштів з рахунків на оплату видатків проводиться відповідно до затвердженого кошторису, за винятком операцій з безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України.
 4. Облікоперацій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду сільського бюджету  та здійснення видатків ведеться у меморіальному ордері № 2, які нумерують окремо за кожною бюджетною програмою.
 5. Усі господарські відносини бюджетної установи з постачальниками товарів, робіт та послуг, покупцями, замовниками оформляються договорами. Договори укладаються з урахуванням вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 6. Договори укладаються (крім довгострокових) виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг дозволяється виключно у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
 7. Для обліку операцій з попередньої оплати рахунків постачальників за матеріальні цінності або  послуги (відшкодування за телекомунікаційні послуги, тощо), оплата за які очікується в майбутньому, застосовується субрахунок 2111 «Розрахунки з іншими дебіторами». Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться в меморіальному ордері № 4.
 8. Для обліку операцій по розрахункам за отримані матеріальні цінності та надані послуги застосовується субрахунок 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»та субрахунок 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Аналітичний облік розрахунків із кредиторами ведеться в меморіальному ордері № 6.

Накопичувальні відомості складаються в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в них здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена відповідним документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).

 1. Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та розкриття їх у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог НП(С)БО у державному секторі 128 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мінфіну України від 24.12.2010 № 1629, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України20.01.2011 за № 87/18825та Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 16.04.2014 за № 426/25203.

Облік бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, який зареєстрований в Міністерствіюстиції України 20.03.2012 за № 419/20732.

 1. Бюджетна установа бере бюджетні зобов'язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, передбачених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

 

 1. Організація обліку доходів та видатків
 2. Облік доходів, які в кошторисі відносяться до доходів загального фонду міського бюджету, ведеться на субрахунку 7011«Бюджетні асигнування»,

Для аналітичного обліку отриманих асигнувань використовується Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань за формою, затверджена наказом Держказначейства від 06.10.2000 №100, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2000 за № 747/4968. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків.

 1. Касові видатки відображаються в обліку в момент одержання коштів або перерахування коштів з поточного бюджетного рахунка.
 2. Делегувати право підпису грошово – розрахункових документів, господарських документів на придбання та використання основних засобів та інших нематеріальних активів, банківських та фінансових документів, чеків по виконанню кошторису доходів та видатків установи:

3.1. Першого – сільському голові  Гатненської сільської ради;

                           іншому працівникові – за розпорядженням сільського голови.

3.2. Другого –головному бухгалтеру  Гатненської сільської ради;

                        іншому працівникові – за розпорядженням сільського голови.

3.3. Забезпечити подання картки із зразками підпису в установи банку та казначейства з правом першого та другого підписів.

 1. Заробітна плата працівникам Гатненської сільської ради нараховується відповідно до Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, штатного розпису, розпоряджень міського голови .

Виплата заробітної плати працівникам за першу половину місяця проводиться не пізніше 20-го числа кожного місяця, а за другу половину місяця  –   не пізніше 07-го  числа   місяця.

 1. Службовим відрядженням вважається поїздка за розпорядженням сільського головина певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення.

Направлення працівників у відрядження та відшкодування витрат здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (із змінами), зареєстрованого в Міністерствіюстиції України31.03.1998 за № 218/2658.

Облік розрахунків з підзвітними особами по видатках на відрядження ведеться на субрахунку 2116 «Дебіторська заборгованість з розрахунки з підзвітними особами».

Операції по розрахунках з підзвітними особами ведуться в розрізі кодів економічної класифікації видатків та в накопичувальній відомості - меморіальному ордері № 8.

 1. Гатненська рада не є платником ПДВ.
 2. Кошти повинні використовуватися тільки на цілі, передбачені бюджетними призначеннями по напрямах, визначених у паспорті бюджетної програми.
 3. Інвентаризація активів і зобов'язань проводиться щорічно з 01 листопада з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх фактична наявність, стан, відповідність критеріям, повнота відображення зобов'язань, виявляються лишки або нестачі активів шляхом зіставляння фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

У ході проведення інвентаризації виявляються активи, які частково втратили свою первісну якість, а також матеріальні і нематеріальні активи, що не використовуються.

Інвентаризація проводиться у випадках та у терміни, що визначені Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України30.10.2014 за № 1365/26142, в якому визначено терміни її проведення та затверджено склад комісії.

9.Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до ст. 58 Бюджетного кодексу України, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 196/20509, для отримання інформації про фактичне становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до Держказначейської служби України у визначені терміни. 

 

VIІ. Організація процедури здійснення державних закупівель

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється шляхом проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

 

Положення застосовувати з 1 січня 2021 року.

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

   від  22 січня 2021 року                                                                        №  4/3

с. Гатне

 

Про  створення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

З метою  підвищення рівня медичного обслуговування населення, наближення первинної медичної допомоги до жителів Гатненської сільської об’єднаної територіальної громади, розширення можливостей щодо її доступності та якості, впровадження  нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Наказу МОЗ від 29.07.2016 року № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», керуючись ст. ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,-

ВИРІШИЛА:

 1. Створити КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» Визначити, що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» є комунальним неприбутковим підприємством, яке з моменту його реєстрації набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банківські рахунки, печатку, власні бланки.
 2. Затвердити статутний капітал КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» в розмірі 500 тис. грн. 00 коп. (пятсот тисяч гривень нуль копійок).
 3. Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (Додаток 1).
 4. Визначити скорочену назву: КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради».
 5. Затвердити ескіз печатки КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ». Додаток №2.
 6. Затвердити адресу місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»: 08170, Київська область, Фастівський район, село Віта -Поштова, вулиця Боярська, будинок 4.
 7. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» Ковтун Оксану Вікторівну, якій доручити здійснити державну реєстрацію КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».
 8. Виконкому Гатненської сільської ради, з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шульгана Д.В. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.)

 

Сільський голова                                                   Олександр Паламарчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»  (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішенням Гатненської сільської ради відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», шляхом новоутворення.

1.3. Підприємство створене на базі майна Гатненської територіальної громади  в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.

1.4. Засновником та органом управління майном Підприємства є Гатненська територіальна громада в особі Гатненської сільської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV), членів, працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України, центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, цим Статутом.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» .

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «ЦПМСД ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».

2.2. Місце знаходження закладу – 08170, Київська область, Києво-Святошинський  район, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, будинок 4.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає або перебуває на території сіл Гатне, Юрівка, Віта Поштова Фастівського району, Київської області, але не обмежуючись населеними пунктами територіальної громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров’я громадян.

3.2. Відповідно до мети Підприємства предметом діяльності його є:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір сімейного лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервного відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації станів;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення населення лікарськими засобами у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Гатненській ТГ Фастівського району Київської області та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Гатненській територіальній громаді Фастівського району Київської області;

медична практика;

визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення
у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги
з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами;

надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їхніх сімей;

надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Гатненській ТГ Фастівського району Київської області;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління, що є власністю Гатненської сільської ради.

4.3 Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.4. Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис (за погодженням з Засновником).

4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на господарську діяльность з медичної практики (далі - медична практика). Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії.

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти).

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здавання в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від надання послуг (робіт).

5.3.4. Цільові кошти.

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

5.3.6. Кредити банків.

5.3.7. Майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб.

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника та за згодою Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування, за погодженням із Засновником.

5.7. Власні надходження Підприємства використовуються виключно для забезпечення реалізації мети діяльності та утримання підприємства.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, визначених Статутом, Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до своїх завдань і мети, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту, зокрема самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями перед бюджетами всіх рівнів та державними цільовими фондами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їхнім запитом.

6.1.9 Надавати платні медичні послуги, передбачені чинним законодавством.

6.1.10 Одержувати благодійні пожертви, внески тощо.

6.1.11 Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.12. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.1.13 Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, визначених Статутом, Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Самостійно здійснювати оперативний, бухгалтерський облік, вести статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подавати її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.4 Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напряму) в Гатненській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

6.2.5 Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснює Гатненська сільська рада (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства — Директор, який призначається на посаду Гатненським сільським головою шляхом укладання з ним контракту за результатами конкурсу відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством і відповідним рішенням Гатненської сільської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Гатненська сільська рада може розширювати кваліфікаційні вимоги до керівника при проведені конкурсу на заміщення посади.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджуються рішенням Засновника. Засновник формує та самостійно затверджує Положення про Наглядову раду на підприємстві.

Рішення про проведення конкурсу на посаду директора Підприємства приймається Гатненським сільським головою з зазначенням кваліфікованих вимог до кандидатів, строків проведення такого конкурсу та формування кількісного та персонального складу конкурсної комісії.

7.3. Засновник:

7.3.1. Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

7.3.4. Укладає і розриває контракт із Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Гатненської територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.3.7. Ухвалює рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Державний орган в сфері охорони здоров¢я, уповноважений на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” вищим виконавчим органом в сфері охорони здоров¢я, може укладати з Підприємством договори про надання медичного обслуговування населення.

 

7.5. Директор Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань.

7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 березня надає Засновнику річну бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Ухвалює рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству зі своєї вини в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Надання в оренду нерухомого майна, відбувається за рішенням Директора Підприємства з попереднім погодження із Засновником у порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

7.5.19. Вирішує інші питання, що належать до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства.

7.6. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення і організації праці, умови звільнення його з посади, інші умови найму визначаються у Контракті.

7.8 До призначення Директора або у разі його відсутності з певних причин, що унеможливлюють тимчасове заміщення виконання його повноважень іншим працівником Підприємства (дострокове розірвання контракту, звільнення, смерть), обов’язки Директора виконує особа, призначена розпорядженням Гатненського сільського голови

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає, зокрема, але не виключно:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства за погодженням із Засновником..

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їхніх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їхніх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю й обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику за його вимогою бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюють шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавству.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, — за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який ухвалив рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

 

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/4

с. Гатне

 

Про створення Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

 

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись ст. 26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб», з метою забезпечення функціонування та удосконалення мережі навчальних закладів, створення умов для здобуття жителями Гатненської територіальної громади дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, забезпечення належного матеріально-технічного стану навчальних закладів, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Створити відокремлений підрозділ Гатненської сільської ради зі статусом юридичної особи - Управління  освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 2. Затвердити Положення про Управління освіти  Гатненської сільської  ради, що додається.
 3. Розпорядженням сільського голови Паламарчука О.І. уповноважити відповідальну особу виконавчого комітету  Гатненської сільської ради здійснити державну реєстрацію Управління освіти Гатненської сільської ради.
 4. Затвердити ескіз печатки Управління освіти Гатненської сільської ради. Додаток№1.
 5. Затвердити структуру апарату та штатну чисельність апарату Управління  освіти Гатненської сільської  ради на 2021 рік у кількості 3,0 штатних одиниць  додаток №2.
 6. Затвердити штатний розпис Управління  освіти Гатненської сільської ради на 2021 рік згідно з додатком №3.
 7. Затвердити адресу місце знаходження Управління - 08170, Київська область, Києво-Святошинський район, село Віта -Поштова, вулиця Боярська, 4.
 8. Бухгалтерії Гатненської сільської ради забезпечувати фінансування на утримання Управління освіти Гатненської сільської ради на 2021 рік згідно чинного законодавства України.
 9. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради забезпечити виготовлення печатки, штампів для Управління  освіти Гатненської сільської ради, після його реєстрації.
 10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Ляшук С.М

 

 

Сільський голова                                Олександр Паламарчук                                                                                                                 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення четвертої сесії

Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/4

 

                                                                                      

                                                                          

                                                                     

 

 

                                                                     

 

 

 

                                                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ

Гатненської сільської ради

Фастівського  району

 Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 1. Загальні положення
  • Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (далі – Управління) є виконавчим органом Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (далі – Гатненська сільська рада).
  • Управління утворюється Гатненською сільською радою, підзвітний та підконтрольний Гатненській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків).
  • Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.
  • Структура, штатний розпис Управління та зміни до них затверджуються рішенням Гатненської сільської ради.
  • Управління є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Гатненської сільської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.
  • Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
  • Місцезнаходження: 08170, Київська область, Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, вулиця Боярська, будинок 4.
  • Назва юридичної особи:

повна: Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського  району Київської області;

скорочена: Управління освіти;

 • Управління утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

 1. Мета створення УПРАВЛІННЯ

Управління створено з метою:

 • Здійснення Гатненською сільською радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», та іншими законодавчими актами України.
 • Забезпечення на території Гатненської територіальної громади всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

 1. Завдання УПРАВЛІННЯ

Управління у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:

 • Здійснює реалізацію державної та місцевої політик у сферах освіти, культури, молоді та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм через мережу комунальних закладів, установ і підприємств для задоволення потреб та інтересів Гатненської територіальної громади.
 • Забезпечує якість та доступність дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти на території Гатненської територіальної громади.
 • Вживає заходів для забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян, які проживають на території Гатненської територіальної громади, на здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
 • Сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, учнів (вихованців) у сферах освіти.
 • Створює умови для вдосконалення та підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників закладів освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури, молоді та спорту; здійснює їх атестацію.
 • Здійснює підготовку проектів рішень Гатненської сільської ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сферах освіти.
 • Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти та забезпечує виконання програм.
 • Здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

                                                                                                        

 1. Функції УПРАВЛІННЯ

Відповідно до покладених на нього завдань Управління виконує такі функції:

 • Забезпечує виконання рішень Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Гатненського  сільського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.
 • Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в підпорядкованих закладах і установах.
 • Здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами.
 • Організовує ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 • Порушує перед Гатненською сільською радою питання щодо задоволення освітніх потреб.
 • Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей , розробляє і виконує відповідні програми.
 • Планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів освіти та культури відповідно до потреб територіальної громади.
 • Порушує перед Гатненською сільською радою питання про створення, реорганізацію або ліквідацію закладів (установ) освіти.
 • Здійснює експертизу статутів закладів освіти та подає їх на затвердження Гатненської сільській раді.
 • Укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками комунальних закладів освіти, закладів (установ) культури, спортивного спрямування, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів (установ).
 • Розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками комунальних закладів освіти з підстав та у порядку, визначеними законодавством та установчими документами закладів (установ).
 • Сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, культури та спорту, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, які забезпечують надання якісних послуг у відповідній сфері.
 • Надає пропозиції виконавчому комітету Гатненської сільської ради щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування (крім випадків, установлених спеціальними законами).
 • Збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Гатненської сільської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування вихованців та учнів у закладах освіти.
 • Сприяє організації харчування дітей малозахищених сімей у закладах за рахунок бюджету громади.
 • Забезпечує затвердження кошторисів закладів (установ) освіти Управління, у порядку, визначеному законодавством; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю відповідних закладів.
 • Аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування.
 • Здійснює складання та подання державної статистичної звітності в обсягах, установлених для місцевих органів управління освітою збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у відповідних сферах.
 • Здійснює координацію дій із питань зовнішнього незалежного оцінювання між регіональним центром оцінювання якості освіти та закладами загальної середньої освіти комунальної власності, сприяє у відборі осіб, які будуть залучені до проведення зовнішнього оцінювання. Сприяє участі у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
 • Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління.
 • Може залучатися за рішенням відповідного органу із забезпечення якості освіти до участі в проведенні інституційного аудиту закладів освіти, моніторингу якості освіти та якості освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 • Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної форми власності, що віднесені до сфери повноважень Управління, та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
 • Здійснює розгляд звернень громадян та їх прийом із питань, що відносяться до компетенції Управління, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу.
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.
 • Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в освіті.
 • Організовує роботу з обліку, зберігання та укомплектування архівних документів, що належать Управлінню.
 • Здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Гатненської територіальної громади та цього Положення.

 

 1. Права УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

 • Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.
 • Вносити до Гатненської сільської ради пропозиції щодо фінансування закладів (установ) освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої галузі.
 • Скликати, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради з питань, які належать до його компетенції.
 • Створювати для узгодження питань, що належать до компетентності Управлінню, колегію. Склад колегії затверджується Гатненським сільським головою за поданням начальника Управління. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Управління.
 • Створювати при Управлінні ради керівників закладів (установ), громадські ради профільного спрямування, комісії з числа працівників підпорядкованих Управлінню закладів та представників громадськості. Положення про відповідні ради та комісії, їх персональний склад затверджуються наказом начальника Управління.
 • Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.
 • Представляти в установленому порядку інтереси Управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

 1. Керівник та працівники УПРАВЛІННЯ
  • Керівником Управління є його начальник. Начальник Управління є посадовою особою місцевого самоврядування, приймається на службу шляхом призначення Гатненським сільським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. Начальник Управління підзвітний і підконтрольний Гатненському сільському голові та заступникові голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

 Начальник Управління має заступника начальника Управління, який приймається на службу за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

 • Начальник Управління:
  • Здійснює:

керівництво роботою Управління;

функціональний розподіл обов’язків між працівниками Управління;

затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників Управління;

планування роботи Управління та забезпечує звітування про його роботу.

 • Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління, керівників закладів (установ), підпорядкованих Управлінню.
 • Розглядає пропозиції щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Управління, керівників закладів (установ), підпорядкованих Управлінню.
 • Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
 • Виконує від імені Управління повноваження, передбачені цим Положенням.
 • Вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи Управління та його структурних підрозділів.
 • Звітує перед Гатненським сільським головою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи.
 • Затверджує штатні розписи підпорядкованих Управлінню закладів (установ).
 • Координує планування роботи Управління та контролює його виконання.
 • Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів.
 • Подає на розгляд Гатненсьгому  сільському голові проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці співробітників Управління.
 • Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та покладених на нього завдань окремими рішеннями Гатненської сільської ради, її виконавчого комітету, дорученнями, розпорядженнями сільського голови.
 • Працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу шляхом призначення за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.
 • Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником Управління.

 

 1. Відповідальність
  • Начальник Управління несе персональну відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
  • Працівники Управління несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

 

 1. Взаємовідносини з іншими підрозділами
  • Управління може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Гатненської сільської ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством, — з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

 

 1. Фінансування діяльності УПРАВЛІННЯУ
  • Управління фінансується за рахунок коштів бюджету Гатненської сільської ради, які виділені на його утримання.
  • Джерелами фінансування Управління є кошти бюджету Гатненської сільської ради, інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.
  • Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Структура Управління та чисельність працівників, фонд оплати праці затверджується рішенням Гатненської сільської ради.
  • Майно, яке знаходиться на балансі Управління, є комунальною власністю Гатненської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Управління.

 

 1. Заключні положення
  • Ліквідація і реорганізація Управління здійснюються за рішенням Гатненської  сільської ради у встановленому чинним законодавством порядку.
  • Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішеннями Гатненської сільської ради.

 

Секретар ради                                                                    Дмитро ШУЛЬГАН

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від   22 січня 2021 року                                                                       № 4/5

с. Гатне

Про створення комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради 

 

З метою розвитку дитячо-юнацького, професійного та масового спорту, створення спортивних команд міжнародного та республіканського рівня, підготовки спортсменів різного напрямку, утримання професійних спортивних команд, реалізації програм та заходів спрямованих на розвиток спорту, отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності, керуючись ст. 58, 78 Господарського кодексу України, пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Комунальне підприємство «Спортивна громада» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради (додається).
 3. Встановити статутний капітал Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради в розмірі 500000 грн. 00 коп. (п’ятсот тисяч гривень нуль копійок).
 4. Призначити Давиденка Андрія Васильовича на посаду директора Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради.
 5. Затвердити місце знаходження Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради: 08160, Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вулиця Київська, будинок 138.
 6. Уповноважити Давиденка Андрія Васильовича на здійснення заходів щодо державної реєстрацій Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“СПОРТИВНА ГРОМАДА”

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Гатне

2021

 

 1. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТИВНА ГРОМАДА» ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі по тексту – Підприємство) є суб’єктом господарювання, створеним у формі комунального унітарного підприємства відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів України.

1.2. Засновником Підприємства є територіальна громада Гатненської сільської ради (далі – «Засновник»). Засновник здійснює свої повноваження в особі Гатненської сільської ради (08160, Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вулиця Київська, будинок 138, код ЄДРПОУ 04358508).

1.3. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку і штамп зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, у тому числі в третейському суді.

1.4. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України, наказами профільних Міністерств України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Гатненського сільського голови, наказами уповноваженого виконавчого органу Гатненської сільської ради та цим Статутом.

1.6. Повне найменування Підприємства:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТИВНА ГРОМАДА» ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

1.7. Скорочене найменування Підприємства:

КП «СПОРТИВНА ГРОМАДА» ГСР.

1.8. Місцезнаходження Підприємства: 08160, Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вулиця Київська, будинок 138.

 

 1. Мета, предмет, основні цілі, завдання та напрями діяльності Підприємства

 

2.1. Головною метою діяльності Підприємства є: розвиток фізичної культури, дитячо-юнацького, професійного та масового спорту; сприяння реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом; підготовка кваліфікованих спортсменів різного напрямку; створення спортивних команд міжнародного та республіканського рівня; утримання професійних спортивних команд; реалізації програм та заходів спрямованих на розвиток спорту; здійснення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Діяльність, спрямована на розвиток дитячо-юнацького, професійного та масового спорту.

2.2.2. Діяльність, спрямована на підготовку кваліфікованих спортсменів з різних видів спорту.

2.2.3. Діяльність, спрямована на створення спортивних команд міжнародного та республіканського рівня.

2.2.4. Діяльність з розвитку, підтримки, пропаганди та популяризації спорту, в тому числі професійного та дитячо-юнацького, проведення спортивних заходів.

2.2.5. Будівництво або дольова участь у будівництві нових спортивних споруд, реконструкція, експлуатація та утримання спортивних і оздоровчих споруд.

2.2.6. Організація та проведення спортивних занять професійних спортсменів та любителів.

2.2.7. Надання платних послуг шляхом організації груп та секцій оздоровчого та фізкультурно-спортивного напряму.

2.2.8. Організація спортивних змагань.

2.2.9. Створення спортивних клубів, організація дозвілля та спортивно-видовищних заходів.

2.2.10. Співробітництво з провідними національними та міжнародними спортивними організаціями.

2.2.11. Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій.

2.2.12. Функціонування спортивних споруд.

2.2.13. Освіта у сфері спорту та відпочинку.

2.2.14. Діяльність спортивних клубів.

2.2.15. Інша діяльність у сфері спорту.

2.2.16. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.

2.2.17. Прокат товарів для спорту та відпочинку.

2.2.18. Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку.

2.2.19. Надання інших індивідуальних послуг.

2.3. Основними цілями діяльності Підприємства є:

2.3.1. Організація заходів щодо розвитку спорту серед різних верств населення на територіальної громади шляхом забезпечення функціонування спортивних споруд та майданчиків.

2.3.2. Сприяння в розвитку й пропаганді фізичної культури й спорту як ефективного оздоровлення, виховання, подолання наркоманії, алкоголізму й паління серед мешканців територіальної громади.

2.3.3. Забезпечення комплектування збірних команд територіальної громади для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

2.3.4. Розробка й реалізація програм та заходів спрямованих на розвиток спорту.

2.3.5. Реалізація програм розвитку шляхом забезпечення спортивними майданчиками, спорудами.

2.3.6. Сприяння іншим спортивним підприємствам, а також громадським об'єднанням і спортивним клубам у проведенні спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, в удосконаленні організаційних і методичних основ фізичної культури й спорту, у розвитку і зміцненні спортивних зв'язків, у тому числі міжміських та міжнародних.

2.4. Для досягнення статутних цілей Підприємство вирішує наступні завдання:

2.4.1. Сприяння участі мешканців територіальної громади, що займаються спортом у регіональних, міжрегіональних і міжнародних змаганнях зі спорту.

2.4.2. Залучення ресурсів для реалізації статутних цілей Підприємства.

2.4.3. Сприяння діяльності в сфері фізичної культури, спорту, духовного розвитку громадян, насамперед молоді.

2.4.4. Розвиток, зміцнення матеріально-спортивної бази Підприємства.

2.5. Для досягнення статутних цілей і завдань Підприємство відповідно до діючого законодавства здійснює наступну діяльність:

2.5.1. Сприяє залученню різних верств населення до занять спорту, забезпеченню здорового способу життя та дозвілля мешканців територіальної громади.

2.5.2. Організовує і проводить спортивні змагання, заходи, зустрічі, консультації, семінари зі спорту.

2.5.3. Розвиває співробітництво з українськими й іноземними організаціями, що мають подібні цілі й завдання.

2.5.4. Організовує і проводить спортивні лотереї, виставки, інші заходи, безпосередньо пов'язані з розвитком фізичної культури й спорту.

2.5.5. Проводить зустрічі, консультації, семінари з фахівцями зі спорту.

2.5.6. Здійснює добродійну діяльність та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

2.6. Підприємство має право здійснювати в установленому порядку будь-яку виробничу, комерційну, іншу господарську діяльність, за винятком тієї, яка заборонена законодавством України.

2.7. Усі види діяльності, для здійснення яких необхідно отримати відповідну ліцензію, здійснюється тільки після отримання ліцензії.

 

 1. Правоздатність Підприємства

 

3.1. Згідно із законодавством України Підприємство користується загальною правоздатністю та має весь комплекс прав, необхідних для досягнення статутної мети, і може бути обмежене у правах лише у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на рівних правах та економічних засадах з суб’єктами господарювання згідно з чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновника.

3.3. Основну діяльність Підприємства складають договори з фізичними особами та суб’єктами господарювання будь-яких форм власності, а також виконання робіт та надання послуг громадянам. Договори від імені Підприємства укладаються директором Підприємства.

3.4. Підприємство має право:

3.4.1. Володіти та користуватися будь-яким майном, не виведеним з цивільного обороту, включаючи нерухомість та інше.

3.4.2. За погодженням із Засновником створювати представництва, відділення, філії, інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

3.4.3. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій законній формі.

3.4.4. Планувати свою діяльність, визначати стратегії та основні напрями свого розвитку за погодженням із Засновником.

3.4.5. Вільно обирати замовників та споживачів продукції, робіт, послуг, встановлювати ціни відповідно до попиту та чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

3.4.6. Реалізовувати свою продукцію, товари, роботи, послуги за цінами відповідно до законодавства України.

3.4.7. Мати інші права, які не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Підприємству згідно з законодавством гарантується недоторканість закріпленого за ним майна, його прав та законних інтересів. Незаконні втручання державних органів та їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства не допускається. Контролюючі органи здійснюють свої повноваження у межах чинного законодавства України.

 

 1. Органи управління Підприємством та їх компетенція

 

          4.1. Підприємство входить до сфери управління Засновника, який безпосередньо здійснює управління.

          4.2. Відносини Засновника з Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності останнього Засновнику.

  4.3. До виключної компетенції Засновника відноситься:

4.3.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.

4.3.2. Самостійно визначати структуру управління Підприємством і затверджувати штатний розпис, розробляти і затверджувати Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства тощо.

4.3.3. Погодження створення Підприємством філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів.

4.3.4. Прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання.

4.3.5. Прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладання договорів застави, іпотеки.

4.4. Засновник в установленому порядку здійснює контроль за фінансовою, господарською діяльністю Підприємства, у тому числі шляхом ініціювання інспектувань та перевірок Підприємства компетентними органами, а також має право в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства на основі річних планів перевірок та на одержання від Підприємства будь-якої інформації у визначені строки.

4.5. Засновник вправі здійснювати інші повноваження, які визначені чинним законодавством та цим Статутом.

4.6. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою. З директором Підприємства укладається контракт.

На посаду директора Підприємства призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту.

4.7. Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства.

4.8. Директор діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника), а саме:

4.8.1.Здійснює управління майном Підприємства та має право першого підпису відповідно до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, трудові, колективні та інші договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства.

4.8.2. Представляє інтереси Підприємства в судах, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами.

4.8.3. Формує штат, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати в межах чинного законодавства та застосовує заходи заохочення до працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства.

4.8.4. Видає накази, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Підприємства, затверджує документи, що регламентують внутрішній розпорядок, функціональні обов’язки працівників.

4.8.5. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

4.9. Директор несе персональну відповідальність перед Засновником за діяльність Підприємства, забезпечує збереження майна Підприємства, яке передане йому в господарське відання, виконання працівниками Підприємства правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та експлуатації обладнання, вимог інших нормативних актів.

 

 1. Трудовий колектив Підприємства

 

5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

5.2. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між працівником та Підприємством регулюються колективним договором, трудовими договорами (контрактами, угодами), укладеними згідно з чинним законодавством України.

5.3. У разі виникнення розбіжностей при виконанні трудового договору (контракту, угоди) вони вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу.

5.5. Трудовий колектив:

5.5.1. Розглядає та приймає колективний договір.

5.5.2. Вирішує питання самоврядування трудового колективу.

5.5.3. Бере участь в розробці і прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.5.4. Бере участь у вирішенні інших питань відповідно до законодавства.

5.5. Підприємство зобов’язане забезпечити для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за шкоду, завдану їх здоров’ю і працездатності.

5.6. Органом, що представляє інтереси трудового колективу, є профспілкова організація або рада трудового колективу.

 

 1. Майно Підприємства

 

6.1. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

6.2. Майно Підприємства є власністю територіальної громади Гатненської сільської ради належить Підприємству на праві господарського відання.

6.3. Підприємство не має права відчужувати основні засоби без рішення Засновника. Списання, передача в оренду, обмін та інші дії щодо розпорядження майном Підприємства здійснюються ним за погодженням із Засновником у встановленому порядку.

6.4. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства.

         6.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

6.5.1. Грошові та інші внески Замовника.

6.5.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності.

6.5.3. Кредити банків та інших кредиторів.

6.5.4. Безоплатна передача майна, пожертвування організацій, підприємств та громадян, у тому числі іноземних.

6.5.5. Майно, придбане згідно з чинним законодавством.

6.5.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.6. Підприємство зобов’язане використовувати майно, що передане йому в господарське відання, за призначенням відповідно до статутної мети, не допускаючи його погіршення або пошкодження.

6.7. Засновник наділяє Підприємство статутним капіталом. Розмір статутного капіталу становить 500 000 грн. 00 коп. (п’ятсот тисяч гривень нуль коп.).

6.8. Статутний капітал Підприємства може формуватися за рахунок             будь-яких матеріальних цінностей, нерухомості, майнових та немайнових прав, грошових коштів, які можуть бути направлені на поточний та капітальні видатки, цінних паперів тощо.

6.9. За рішенням Засновника статутний капітал Підприємства може збільшуватись або зменшуватись у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.10. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, у тому числі державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Господарська та фінансова діяльність Підприємства

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2. За рахунок прибутку Підприємство насамперед сплачує податки та інші платежі до бюджету згідно з чинним законодавством.

7.3. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших платежів у бюджет (чистий прибуток), залишається у розпорядженні Підприємства.

 

 1. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

 

8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

8.2. Порядок використання коштів Підприємства в іноземній валюті визначається Підприємством за погодженням із Засновником.

 

 1. Облік, звітність та контроль

 

9.1. Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність.

9.2. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку і статистичної звітності.

9.3. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства.

9.4. Підприємство здійснює відрахування на державне соціальне страхування, на сплату відповідних податків і зборів, тощо згідно з чинним законодавством України.

9.5 Державні та інші уповноважені органи здійснюють контроль за діяльністю Підприємства в межах повноважень та порядку, визначеному законодавством України.

9.6. Комплексна і поточна ревізії діяльності Підприємства проводяться відповідними фінансовими органами в межах їх компетенції, у тому числі за ініціативою Засновника.

9.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається законодавством України.

9.8. Підприємство проводить обробку персональних даних по кожній із зареєстрованих баз відповідно до сформованої мети їх обробки. Підприємство, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх захист.

 

 1. Відповідальність Підприємства

 

10.1. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов’язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.2. Підприємство не відповідає по зобов’язанням Засновника, Засновник не відповідає по зобов’язанням Підприємства.

10.3. Посадові особи Підприємства несуть встановлену законодавством України відповідальність щодо недотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. Реорганізація та ліквідація Підприємства

 

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законом.

11.2. Реорганізація  Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управлінням Підприємством.

11.5. У випадку реорганізації права та обов’язки Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника.

12.2. Зміни та доповнення, внесені до Статуту, набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/6

с. Гатне

 

Про внесення змін до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату, структурних підрозділів та виконавчих органів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області та затвердження штатного розпису відповідно до змін 

 

         Відповідно до п. 23 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гатненська сільська ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату Гатненської сільської ради її структурних підрозділів та виконавчих органів затвердженої рішенням першої сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання від 06 листопада 2020 року № 7 (зі змінами), та викласти її в редакції, що додається.
 2. Затвердити штатний розпис апарату Гатненської сільської ради її структурних підрозділів та виконавчих органів.
 3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
 4. Головному бухгалтеру Гуріненко Марії Олександрівні підготувати відповідні документи щодо формування змін.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Паламарчука О.І.  

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

 

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/7

с. Гатне

 

Про затвердження Положень про відділи та структурні підрозділи

виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  

 

         Відповідно до статей 11, 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації роботи Гатненської сільської ради, Гатненська сільська ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити та ввести в дію Положення про відділи та структурні підрозділи виконавчого комітету Гатненської сільської ради, а саме:

 • Положення про Відділ капітального будівництва, благоустрою та житлово-комунального господарства (додаток 1);
 • Положення про Загальний відділ організаційної та кадрової роботи (додаток 2);
 • Положення про Сектор містобудування та архітектури (додаток 3);
 • Положення про Сектор земельних відносин (додаток 4);

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Вітенка С.М. та постійну депутатську комісія з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.)

 

Сільський голова                                                             Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Додаток №1

                                                                                  до рішення IV сесії 

                                                                                  Гатненської сільської  ради

 VIII скликання                          

                                                                                  від 22 січня 2021 року № 4/7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ капітального будівництва, благоустрою  та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Гатненської сільської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ розвитку капітального будівництва, благоустрою  та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Гатненської сільської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом, що створюється сільською радою, підзвітним та підконтрольним сільській раді, підпорядкованим виконавчому комітету сільської ради та сільському  голові,  співпрацює із заступниками сільського голови, секретарями сільської ради та виконавчого комітету, начальниками інших управлінь та відділів виконавчого комітету, діє у відповідності з цим Положенням. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, голови облдержадміністрації, іншими нормативними документами, а також цим Положенням.

1.3. Структура, чисельність та посадові оклади працівників відділу встановлюються штатним розписом, що затверджується сільською радою.

1.4. Відділ не є юридичною особою.

1.5. Посадові особи місцевого самоврядування відділу  призначаються і звільняються з посади сільським  головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1.Основними завданнями відділу є:

          -   забезпечення виконання власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів;

-   забезпечує виконання завдань з капітального будівництва, введення в дію основних фондів і виробничих потужностей, раціональне й ефективне використання власних і залучених капітальних вкладень, контроль за комунальними підприємствами КП «Віта» та МКП «Гатне», контроль за інспекторами з благоустрою, робітниками з благоустрою ( наглядачі за кладовищами) тощо;

           - впровадження державної політики реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування , забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах у відповідності з встановленими нормативами та національними стандартами;

 - здійснення заходів, щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, сприяння створенню конкурентного середовища на ринку комунальних послуг з метою підвищення якості їх надання; 

- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою територій;

- забезпечує технічний нагляд за будівництвом об'єктів, організовує контроль за своєчасним виконанням вказівок та рекомендацій, записаних у журналі робіт представниками авторського нагляду та інших контролюючих органів;

- забезпечення у межах своїх повноважень додержання підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

- розроблення та винесення на затвердження сільської ради, її виконавчого комітету нормативних документів, які спрямовують діяльність підприємств комунальної власності;

- вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів відповідно до чинного законодавства.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- готує пропозиції до програми економічного і соціального розвитку сільської  ради, забезпечує розроблення цільових програм у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою територій, подання їх на затвердження сільської ради, організовує їх виконання, подає звіти раді про хід і результати виконання цих програм;

- забезпечує управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності сільської ради, їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідний рівень і якість послуг населенню;

- аналізує рівень цін та тарифів на продукцію, роботи та послуги підприємств житлово-комунального господарства, готує пропозиції щодо їх зміни;

- сприяє створенню конкурентного середовища при наданні житлово-комунальних послуг;

- готує рішення про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснює контроль за їх діяльністю відповідно до закону;

- вирішує питання водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, здійснює контроль за якістю питної води;

- вирішує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

- організовує благоустрій населених пунктів, залучаючи на договірних засадах з цією метою кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснює контроль за станом благоустрою населених пунктів, організовує озеленення, охорону зелених насаджень і водойм, створення місць громадського відпочинку;

- забезпечує контроль за дотриманням Правил благоустрою Гатненської сільської ради та вживає дії щодо усунення порушень та притягнення порушників благоустрою до відповідальності в установленому законом порядку;

- готує пропозиції щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, що належить до комунальної власності сільської ради;

- забезпечує організацію роботи, контроль за роботою та якістю виконання робіт підприємств комунального господарства сільської ради;

- організовує забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань та їх охорони;

- організовує розроблення і подає на затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів сільської ради, впроваджує систему роздільного збирання побутових відходів;

- організовує розроблення і подає на затвердження норми надання послуг з вивезення побутових відходів;

- здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;

- бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

- вживає заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах житлово-комунального господарства сільської ради;

          - розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- інформує населення сільської ради з питань, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг та благоустроєм територій населених пунктів, через засоби масової інформації;

- готує пропозиції з питання організації громадських слухань у галузі житлово-комунальних послуг.

2.3. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших  підрозділів сільської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших  підрозділів сільської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

           - користуватись в установленому порядку інформаційними базами сільської ради, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ.

 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням сільського голови   в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу:

-  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

-  подає на затвердження сільської ради положення про відділ;

-  затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

- має право бути присутнім на засіданнях сільської ради та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

-  планує роботу відділу в межах покладених на відділ задач; 

-  вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

-  здійснює добір кадрів;

-  подає сільському голові пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, спеціалістів відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

-  забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

-  здійснює інші повноваження, визначені законом;

-  здійснює приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт (закінчених об'єктів, етапів, черг) та оформлення відповідної документації;

-  складає оперативну статистичну звітність з капітального будівництва;

-  готує пропозиції щодо оптимізації роботи комунальних підприємств;

- розробляє та контролює виконання правил благоустрою на території громади;

- сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій;

- бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів;

- керує працівниками відділу.

- знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

- знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

 

4.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету.

- Для належної роботи Відділу виконавчий комітет сільської ради створює необхідні умови: забезпечує приміщенням, робочими місцями відповідно до кількості працівників, ПК, засобами оргтехніки, телефонним зв’язком, законодавчими та нормативними актами, довідковими матеріалами тощо, які необхідні для виконання функцій та завдань покладених на відділ.

- Зміни та доповнення до цього Положення вносяться з ініціативи сільського голови, керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу.

- Відділ ліквідується та реорганізується сільською радою відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗРОБИВ

Секретар ради                                                                            Дмитро Шульган

 

ПОГОДИВ

Завідувач відділу капітального

будівництва, благоустрою та ЖКГ                                           Сергій Ворушев

 

 

 

                                                                                  Додаток №2

                                                                                  до рішення IV сесії 

                                                                                  Гатненської сільської  ради

 VIII скликання                          

                                                                                  від 22 січня 2021 року № 4/7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ, організаційної та кадрової роботи

Гатненської сільської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення загального відділу виконавчого комітету Гатненської сільської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Гатненської сільської ради створений для забезпечення чіткої організації діловодства, архівної справи, ведення кадрової роботи, організації і здійснення роботи із зверненнями громадян, надання методичної допомоги в організації роботи іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

Основні повноваженнями загального відділу виконавчого комітету Гатненської сільської ради:

 • забезпечення реалізації державної політики у сферах діловодства та архівної справи;          встановлення у виконавчому комітеті Межівської селищної ради  єдиного порядку документування управлінської інформації,  роботи з документами та методичне керівництво за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах установи;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за виконанням структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів Міністерств, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпоряджень, доручень селищного голови, рішень селищної ради та виконавчого комітету. Контроль за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернень громадян;
 • здійснення аналітичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності селищного голови, першого заступника, заступників голови, керуючого справами виконавчого комітету селищної ради (далі – керівництво);
 • координація взаємодії між керівництвом та  керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради;
 • ведення кадрової роботи;
 • ведення архівної справи.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує роботу з документами: приймає, реєструє і передає (відправляє) за призначенням вхідну (вихідну) кореспонденцію, у тому числі, що надходить електронною поштою, кореспонденцію, яка містить службову інформацію, а також внутрішню документацію (розпорядження голови, доручення керівництва, службові записки, акти тощо).
 • проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів, забезпечує здійснення контролю за термінами проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва виконавчого комітету селищної ради, вживає оперативних заходів для їх своєчасного та якісного виконання, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи, систематично інформує керівництво про хід виконання контрольних документів;
 • організовує  електронне виготовлення, копіювання і тиражування документів;
 • вживає заходів щодо зменшення обсягу службового листування в установі  та її структурних підрозділах;
 • здійснює контроль за дотриманням єдиного порядку документування управлінської інформації,  роботи з документами, архівної справи та методичне керівництво  за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах установи;
 • забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою селищної ради та його заступниками, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету селищної ради;
 • здійснює прийом, реєстрацію пропозицій, заяв, скарг громадян, контроль за своєчасним їх розглядом та наданням відповідей на звернення;
 • організовує діловодство по зверненню громадян відповідно до Закону України ,,Про звернення громадян”;
 • здійснює  організаційну підготовку та проведення   нарад, семінарів та інших заходів, оформляє протоколи засідань;
 • забезпечує організацію зустрічей керівництва з громадськими організаціями, трудовими коллективами;
 • здійснює інформаційне наповнення офіційного сайту селищної ради в частині, що належить до компетенції відділу;
 • здійснює організацію проведення сесій ради та засідань виконавчого комітету селищної ради.
 • здійснює підготовку проектів розпоряджень селищного голови, рішень сесій та виконавчого комітету, селищної ради з питань що входять до повноважень відділу;
 • приводить у відповідність згідно норм діловодства розпорядчі документи (розпорядження, доручення селищного голови, рішення виконавчого комітету селищної ради), проводить їх реєстрацію та зберігання протягом встановленого терміну;
 • розробляє Інструкцію з діловодства установи;
 • складає зведену номенклатуру справ установи, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування і зберігання у структурних підрозділах справ, приймання справ  структурних підрозділів на зберігання  до архіву установи;
 • організовує роботу архіву установи, забезпечує проведення експертизи цінності документів при їх відборі для передачі  на  державне зберігання. Готує та передає справи  в державний архів;
 • забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та веде кадрову роботу  у виконавчому комітеті селищної ради;
 • здійснює інші функції, віднесені до компетенції відділу.

РОЗРОБИВ

Секретар ради                                                                            Дмитро Шульган

ПОГОДИВ

Завідувач загального відділу,

організаційної та кадрової роботи                         Олександр Прохорчук                

 

 

                                                                                  Додаток №3

                                                                                  до рішення IV сесії 

                                                                                  Гатненської сільської  ради

 VIII скликання                          

                                                                                  від 22 січня 2021 року № 4/7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради (сектор) є структурним спеціалізованим підрозділом Гатненської сільської ради, без створення окремої юридичної особи.

1.2.Сектор є правонаступником відділу містобудування архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради, відділу містобудування архітектури та благоустрою виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

1.3.Сектор підконтрольний та підзвітний Гатненській сільській раді, підпорядковується Виконавчому комітету та сільському голові.

1.4.Гранична чисельність, фонд оплати праці робітників сектору та витрати на утримання сектору встановлюються сільською радою.

1.5.У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України рішеннями Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

 

2.ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ

 

2.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань у сфері містобудування та архітектури забезпечує:

2.1.1. вносить пропозиції щодо розроблення, коригування і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні;

2.1.2. сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації на місцевому рівні;

2.1.3. організовує проведення громадських обговорень містобудівної документації на місцевому рівні;

2.1.4. координує діяльність суб’єктів містобудування  щодо комплексного розвитку територій, забудови населеного пункту, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини і підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

2.1.5. координує виконання науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт, які виконуються на території села;

2.1.6. готує проекти рішень виконавчого комітету щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

2.1.7. надає паспорти прив’язки тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності;

2.1.8. готує проекти рішень виконавчого комітету щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та присвоєння (зміна) тимчасових будівельних адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність (оренду), з метою розміщення об’єктів містобудування

2.1.9. виконує функції щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території межах с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області

2.1.10. видає будівельні паспорти забудови в с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні, за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

2.1.11. видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки в  с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні, за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

2.1.12. здійснює видачу вихідних даних у сфері містобудування та архітектури в с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області, в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні, за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

2.1.13. інші повноваження визначені законами в сфері містобудування та архітектури.

2.2.Сектор відповідно до покладених на нього завдань у сфері містобудування та архітектури забезпечує:

2.2.1.контроль, в межах своєї компетенції, за дотриманням встановленого порядку утримання і експлуатації об'єктів сільської інфраструктури, правомірності їхнього розміщення.

2.2.2. контроль за дотриманням нормативного санітарно-технічного стану територій, будівель, споруд, інженерних мереж, елементів зовнішнього благоустрою села, будівельних і дорожніх робіт, а також вжиття відповідних заходів щодо усунення недоліків.

2.2.3.контроль за проведенням робіт, пов'язаних з прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних інженерних комунікацій, будівництвом і ремонтом шляхів та проведенням благоустрою і озеленення територій.

2.2.4.координація діяльності підприємств, установ, організацій, а також громадян щодо виявлення безхазяйного майна та самовільно розміщених об'єктів сільської інфраструктури.

2.3. Сектор має свою печатку та штампи.

2.4. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

 

3.1. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

3.2. На посаду начальника Сектору призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

3.3. Начальник сектору:

3.3.1.Очолює Сектор, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на Сектор завдань;

3.3.2. Організовує та контролює виконання Сектором Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіонбуду, Держархбудінспекції, рішень Гатненської сільської ради її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, цього Положення та інших нормативно-правових актів;

3.3.3. Візує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що стосуються здійснення повноважень у сфері містобудування, архітектури .

3.3.4. Планує роботу Сектору, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи сільської ради та її виконавчого комітету.

3.3.5. Вносить пропозиції сільському голові щодо структури і штату працівників Сектору.

3.3.6. Подає пропозиції щодо проходження стажування, призначення та звільнення з посади працівників Сектору.

3.3.7. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників Сектору.

3.3.8. Організовує виконання доручень працівниками Сектору.

3.3.9. Організовує контроль за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, що відносяться до компетенції Сектору.

3.3.10. Діє в межах повноважень, визначених цим положенням та посадовою інструкцією, затвердженою сільським головою.

3.3.11. У підпорядкуванні начальника  сектору перебувають працівники сектору, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, затвердженими сільським головою.

3.3.12 В разі тимчасової відсутності начальника сектору повноваження покладаються на визначеного спеціаліста.

3.3.13. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ

 

4.1. Працівники Сектору несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Сектору даним положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Сектору розподіляються між начальником і працівниками Сектору та закріплюються у посадових інструкціях.

4.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому законодавством для його затвердження.

 

 

РОЗРОБИВ

Керуючий справами

(секретар) виконкому                                                        Лариса СІДЯКІНА

 

ПОГОДИВ

Завідувач сектору містобудування

та архітектури                                                           Дмитро ПЕТРИК

 

 

 

 

                                                                                  Додаток №4

                                                                                  до рішення IV сесії 

                                                                                  Гатненської сільської  ради

 VIII скликання                          

                                                                                  від 22 січня 2021 року № 4/7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор земельних відносин виконавчого комітету Гатненської сільської ради

 

 1. Загальні положення

1.1 Положення про сектор земельних відносин (далі – Положення) - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи сектору земельних відносин виконавчого комітету Гатненської сільської ради (далі – Сектор).

1.2 Сектор є структурним підрозділом виконавчого комітету Гатненської сільської ради, утворюється сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства, ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення сільської ради.

1.3 Структура сектору, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку сесією сільської ради.

1.4 Сектор очолює завідувач Сектору, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади сільським головою.

1.5 На посаду завідувача Сектору призначаються особи з вищою освітою не нижче рівня магістра, стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

1.5.1 Завідувач Сектору:

- здійснює керівництво діяльністю Сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

- в межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Сектору;

- за участю керівників виконавчого органу сільської ради узагальнює практику роботи у сфері земельних відносин, вносить сільському голові пропозиції щодо її удосконалення;

- у разі тимчасової відсутності начальника Сектору обов’язки покладаються на визначеного працівника Сектору.

1.6 Працівники сектору здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, затверджених сільським головою.

1.7 Підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету, безпосередньо підпорядковується сільському голові та заступникам сільського голови, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

1.8 Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією сільського голови, його заступників, керівника сектору розпорядженням сільського голови.

1.9 У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, ЗУ «Про землеустрій», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

 

2.Завдання

2.1 Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, на землях комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2 Здійснення ефективного управління землями комунальної власності об’єднаної територіальної громади, та іншими землями, які перебувають у віданні Гатненської сільської ради.

2.3 Проводить підготовку проектів рішень Гатненської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Гатненського сільського голови з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 1. Функції.

3.1 Здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності, інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм, вирішує інші питання відповідно до закону.

3.2 Здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії сільської ради, після розгляду на постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, проекти рішень в галузі земельних відносин.

3.3 Розробляє пропозиції для розгляду встановленим порядком щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності Гатненської сільської ради.

3.4 Спільно із комісією сільської ради вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.5 Розробляє Програми в галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища та подає їх на затвердження сільської ради, організовує їх виконання та подає сільській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.

3.6 Організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок податку та орендної плати.

3.7 Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам.

3.8 Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з сільською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов'язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від користувачів.

3.9 Здійснює ведення облікової земельно-кадастрової документації відповідно рішень сесії сільської ради;

3.10 Надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок.

3.11 Представляє Гатненську сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності у Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.12 Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин.

3.13 Розглядає звернення громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції.

3.14 Вирішує інші питання у галузі земельних відносин, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення сільського голови та керівництва.

 

 1. Права та обов’язки

 4.1 Сектор має право:

- Отримувати від виконавчих органів влади, підприємств, установ і організацій інформацію з питань, що належать до компетенції Сектору;

 • представляти Сектор у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції;

- у разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Сектору;

- вносити пропозиції сільській раді, виконавчому комітету сільської ради щодо освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства;

- перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.

4.2 Працівники Сектору зобов’язані:

- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України;

- додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність Сектору;

- зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

 

 1. Відповідальність

5.1 Працівники Сектору несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.

5.2 За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Сектору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 1. Взаємодія

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Сектору, доручень керівництва у межах своєї компетенції Сектор:

6.1 Взаємодіє постійними комісіями, депутатами сільської ради, з працівниками виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

6.2 Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень керівника.

 

РОЗРОБЛЕНО

Керуюча справами

(секретар) виконкому                                               Лариса СІДЯКІНА

 

 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач сектору земельних відносин                           Юлія ПЕТРИК

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                           № 4/8

с. Гатне

 

Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

 

З метою встановлення єдиного порядку присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості у населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (додається).
 2. Дане рішення та Положення опублікувати на сайті Гатненської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                              Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення Гатненської сільської ради четвертої сесії VIII скликання №4/8 від 21 січня 2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

 1. Загальні положення

1.1. Основною метою розроблення та затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Гатенської сільської ради (далі - Положення), є забезпечення централізованого обліку адрес існуючих, побудованих, реконструйованих об’єктів нерухомості та тих, що утворилися в результаті поділу або об’єднання.

1.2. Положення діє на території с. Гатне с. Віта – Поштова та с. Юрівка, Фастівського району Київської області і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на їх території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають в населених пунктах.

1.3. Кожному об’єкту нерухомого майна та об’єкту будівництва присвоюється унікальна адреса на території населених пунктів.

1.4. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва .

1.5. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомого майна та об’єктів  будівництва здійснюється на підставі рішення Виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

 1. Визначення термінів

 2.1. В даному положенні застосовуються наступні визначення:

вулиця – смуга території, обмежена червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами;

провулок - смуга території, що з’єднує дві інші вулиці, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, обмежена двома вулицями з рядами будинків із проїздом та проходом між цими рядами чи без них;

дорога (дор.) - смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі населеного пункту;

пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі - елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

найменування елемента вулично-дорожньої мережі - узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (вул. Шевченка та ін.);

адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження), що визначає його розташування на території населеного пункту;

нерухоме майно - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);

будинок - житлова чи нежитлова будівля;

будівля - об'єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;

квартираофіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) - приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу);

споруда - будівля, призначена в основному для технологічних функцій;

іменований об’єкт - частина населеного пункту, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

багатоквартирний будинок - житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

об’єкт незавершеного будівництва - об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;

об'єкт будівництва — окрема будівля або споруда (з усім устаткуванням, яке до неї відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої повинен бути складений окремий проект і кошторис;

адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна– унікальна структурована сукупність реквізитів, яка використовується для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування  на місцевості;

номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифріз можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д.);

присвоєння адреси  об'єкту нерухомого майна- процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;

тимчасова споруда – невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

зміна адреси - процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту або зміною інших реквізитів адреси;

анулювання - скасування, оголошення недійсним будь-якого акту, договору або прав;

заявники -   фізичні та юридичні особи – власники об’єктів нерухомого майна, а також органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

 

2.2. Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

 

 1. Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва

 3.1. Присвоєння адреси чи її зміна допускається щодо:

-новостворених об’єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці;

-об’єктів нерухомого майна у зв'язку з виділом у натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

- об’єктів нерухомого майна у зв'язку з поділом нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

- існуючих об’єктів нерухомого майна (впорядкування нумерації, перейменування елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту).

3.2. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна (капітальним спорудам), які прийняті в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення Виконавчим комітетом сільської ради.

3.2.1. Присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна не введених в експлуатацію, відповідно до чинного законодавства України, не допускається.

3.3. Розгляд питань присвоєння адрес здійснюється  за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна, а також органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва.

3.4. Адреси об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва, розташованих на території населеного пункту, присвоєні до набранні чинності цим Положенням, зберігаються та за зверненням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєння нової адреси відповідно до цього Положення.

3.5. Адреса місцезнаходження земельної ділянки може бути присвоєна в разі відображення такої земельної ділянки в містобудівній документації (Генеральному плані, Плані зонування території, детальному плані території).

3.6.  В разі зміни адреси виконавчий комітет Гатненської сільської ради з дня отримання заяви про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта приймає рішення про присвоєння адреси об’єкта будівництва.

3.7. В разі поділу існуючої земельної ділянки відображеної в містобудівній документації на більш ніж дві ділянки адреса може бути присвоєна:

 • тільки після відображення всіх земельних ділянок шляхом розроблення та погодження детального плану території.
 • відповідно до чинних ДБН в разі наявності розробленого плану зонування території.

3.8. В разі присвоєння іншої адреси об’єкту нерухомості ніж та, що присвоєна земельній ділянці необхідно змінити адресу земельної ділянки та присвоїти об’єкту нерухомості на земельній ділянці.

3.9. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- земельним ділянкам;

- об’єктам незавершеного будівництва;

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним;

- дачним та садовим будинкам, садівничим (садовим) товариствам, окрім випадків, коли загальними зборами таких товариств присвоєні назви вулиць на території, яка відведена для таких товариств та назви вулиць затверджені рішенням виконавчого комітету Віто – Поштової та Гатненської сільської ради;

-окремо розташованим гаражам - за  відсутності документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

-приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, а також інженерним мережам;

-спорудам в межах червоних ліній вулиць (крім споруд, що знаходяться по лінії сформованої забудови і не порушують будівельних, санітарних, пожежних норм і не створюють перешкод руху пішоходів і транспорту);

- тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності;

- малим архітектурним формам;

-об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства України та Положення чи відповідних судових рішень.

3.10. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва готує та вносить на розгляд Виконавчого комітету сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатаненської сільської ради.

3.11. Відділ державної реєстрації Управління «Центр надання адміністативних послуг» виконавчого комітету Гатненської сільської ради надає до проекту рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

3.12. В разі невідповідності наданих документів даному положенню або в разі наявності підстав, передбачених п.п. 3.2.1, 3.5, 3.7, 3.9 Виконавчий комітет Гатненської сільської ради відмовляє в присвоєнні адрес.

 

 1. Порядок розгляду документів щодо присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва

 4.1. Адреса об’єкта визначається Виконавчим комітетом сільської ради на підставі поданої заявником заяви. Відділ державної реєстрації Управління «Центр надання адміністативних послуг» Виконавчого комітету Гатненської сільської ради надає до проекту рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва письмову інформацію про наявність або відсутність об’єктів нерухомого майна за відповідною адресою.

4.2.Для присвоєння адреси новозбудованим (реконструйованим) об’єктам нерухомого майна та об’єктів будівництва до заяви додаються:

-копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

-для фізичної особи   - копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

-для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - копія паспорта громадянина України;  

-для юридичної особи - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об'єкту оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна);

-копія документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (декларація, сертифікат, акт готовності об'єкта до експлуатації тощо);

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта нерухомого майна);

- довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об'єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства;

 - викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

- копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

4.3. Для присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва, утворених у разі поділу, виділу частки чи об’єднання, до заяви додаються:

- копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи   - копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

- для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - копія паспорта громадянина України;  

- для юридичної особи - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на нерухоме майно;

- копія оновленого технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;

- копія  договору чи рішення суду про поділ чи об’єднання нерухомого майна,про виділ у натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

- копія  договору чи рішення суду про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками,  будівлями та спорудами (за наявності).

- копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна (у випадку поділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності);

- довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об'єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

4.4. Для присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), будівництво яких закінченодо 5 серпня 1992 року:

-  копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи   - копія паспорта, копія ідентифікаційного номера; 

- для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - копія паспорта громадянина України;  

- для юридичної особи - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;

- довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об'єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства;

- виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради або відповідною архівною установою.

В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

4.5. Виконавчий комітет сільської ради опрацьовує надані матеріали, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, приймає рішення щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.

4.6. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4 цього Положення, відсутності підстав та неможливості присвоєння об’єкту нерухомого майна та об’єкту будівництва адреси заявнику надається вмотивована відмова.

4.7. Адреса вважається присвоєною з моменту прийняття відповідного рішення Виконавчим комітетом сільської ради.

 

 1. 5. Види адрес та особливості їх присвоєння об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до 21.01.2021 року

 5.1  У разі коли замовнику будівництва надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком, такий замовник може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою (із зазначенням прізвища, імені, по батькові замовника будівництва - фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду замовника будівництва - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, кадастрового номера земельної ділянки, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна) про присвоєння адреси:

       - об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

       - об’єкта нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

    5.2.    Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об’єкта будівництва під час надання будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси. Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Замовник будівництва може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси відповідно до порядку, визначеного цим розділом, із заявою про присвоєння адреси:

         - об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівницвом об’єкта в експлуатацію);

        -  об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

5.3. Присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць - непарними номерами починаючи з номера 1.

5.4. Об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва , що знаходяться на перетині вулиць різної категорії, присвоюється адреса по вулиці вищої категорії.

5.5. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна та об’єктів будівництва, надаються такі види адрес:

5.5.1. Адреси об'єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва (житлові та нежитлові будівлі, домоволодіння, майнові комплекси, споруди, квартири тощо). Об’єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будівлі, номера корпусу (за наявності), номера квартири (за наявності). Номер будівлі, споруди, комплексу, корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Íàïðèêëàä: Ïîâíà àäðåñà (äëÿ ðåºñòðàö³¿): âóëèöÿ Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 2, êîðïóñ 1, êâàðòèðà 7, ñåëî Þð³âêà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, Êè¿âñüêà îáëàñòü.

Ñêîðî÷åíà àäðåñà: âóë. Øåâ÷åíêà, áóä. 2, êîðï. 1, êâ. 7, ñ. Þð³âêà, Êèºâî - Ñâÿòîøèñüêèé ð-í., Êè¿âñüêà îáë.

5.5.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці з додаванням до нього літери від А до Я.

Íàïðèêëàä: Ïîâíà àäðåñà (äëÿ ðåºñòðàö³¿): âóëèöÿ Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 3-À, êâàðòèðà 2,  ñ. Þð³âêà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, Êè¿âñüêà îáëàñòü.

Ñêîðî÷åíà àäðåñà: âóë. Øåâ÷åíêà, áóä. 3-À, êâ. 2, ñ. Þð³âêà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í., Êè¿âñüêà îáë.

5.5.3. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню надається номер арабськими цифрами після номера відповідного будинку.

Íàïðèêëàä: Ïîâíà àäðåñà (äëÿ ðåºñòðàö³¿): âóëèöÿ Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 7, ïðèì³ùåííÿ 1, ñåëî Þð³âêà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, Êè¿âñüêà îáëàñòü.

Ñêîðî÷åíà àäðåñà: âóë. Øåâ÷åíêà, áóä. 7, ïð.1, ñ. Þð³âêà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í., Êè¿âñüêà îáë.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

5.5.4.  Надання адрес дачним та садовим будинкам, які знаходяться на території садових товариств, здійснюється за умови наявності рішення загальних зборів садового товариства про найменування вулиць та затвердження його рішенням Виконавчого комітету сільської ради. Надання адреси здійснюється за правилами, встановленими пунктами 5.3.1. цього Положення.

Íàïðèêëàä:Ïîâíà àäðåñà (äëÿ ðåºñòðàö³¿): Ñàä³âíèöüêå òîâàðèñòâî "Êðóãëèê-2", âóëèöÿ Öåíòðàëüíà, áóäèíîê 129, ñåëî ³òà - Ïîøòîâà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, Êè¿âñüêà îáëàñòü.

Ñêîðî÷åíà àäðåñà: ÑÒ "Êðóãëèê-2", âóë. Öåíòðàëüíà, áóä. 129, ñ. ³òà - Ïîøòîâà, Êèºâî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í., Êè¿âñüêà îáë.

5.6. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва використовуються наступні типи найменування:

- вулиця;

- провулок;

- проспект;

- бульвар;

- площа;

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо)

5.7. Адреси зазначаються таким чином:

- спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва;

- адреси в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку прізвище, а потім ім’я.

 

 1. 6.  Зміна та анулювання адреси

 6.1. Зміна та анулювання адреси відбувається за правилами присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам будівництва, визначених цим Положенням. Підставами для зміни, анулювання адреси є:

-  повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта нерухомого майна;

-  поділ об’єкта нерухомого майна на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’єкту самостійної адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомого майна в один з присвоєнням єдиної адреси.

6.2. Підставою для відмови в зміні адреси може бути:

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів.

 Спори з приводу присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна вирішуються в установленому законодавством порядку.

 

 

Секретар

сільської ради                                                                               Дмитро ШУЛЬГАН

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/9

 

с. Гатне

 

Про внесення змін та затвердження

Статуту Комунального підприємства «Віта» в новій редакції.

 

             Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити найменування підприємства – Комунальне підприємство Гатненської сільської ради «Віта».
 2. Внести зміни та затвердити Статут Комунального підприємства

Гатненської сільської ради «Віта» в новій редакції, що додається.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/9

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

«ВІТА»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 40153175

 

 

 

 

 

 

2021

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Комунальне підприємство Гатненської сільської ради «ВІТА», далі за текстом – Підприємство, створено рішенням Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 21 листопада 2015 року №2-7 «Про створення комунального підприємства «ВІТА».
 • Засновником підприємства є Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області, далі за текстом - Засновник.
 • У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Гатненської сільської ради, рішеннями Виконавчого комітету Гатненської сільської ради та цим Статутом.
 • Місце знаходження Підприємства: 08170, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4.
 • Найменування Підприємства:

Повне: Комунальне підприємство Гатненської сільської ради «ВІТА»

Скорочене: КП «ВІТА».

 

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повного господарського розрахунку, веде бухгалтерській облік, статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов’язки, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку, виступає позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді від свого імені, має закріплене майно, поточний та інші рахунки в установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені в установленому порядку, фірмовий знак чи знак обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

2.2. Підприємство підпорядковане Гатненській сільській раді Фастівського району Київської області.

2.3. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з завдань Засновника на виконання робіт, послуг, а також продукцію, яку виготовляє Підприємство.

2.4. Підприємство реалізує свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на підставі підписаних договорів, а у випадках, визначених законодавством, за державними розцінками.

В разі надання послуг територіальній громаді Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – тарифи встановлюються на підставі рішення Виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, після погодження з Комісією з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.

2.5. У встановленому Законом порядку за погодженням з Засновником або уповноваженим органом, Підприємство може входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об’єднань підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.

2.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України; Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями власника; власник (уповноважений ним орган) не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

 

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство створено з метою:

- ведення господарської діяльності і надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері організації та підтримання благоустрою;

- здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою;

- здійснення комерційної діяльності для отримання прибутків та поповнення місцевого бюджету;

- здійснення інших видів діяльності, які незаборонені законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Підготовка на договірних засадах пакету документів, необхідних для оформлення ордерів та їх продовження, на виконання будь-яких земляних та монтажних робіт, в т.ч. з розміщення малих архітектурних форм (МАФ), благоустрою територій та окремих ділянок, прокладання, ремонту інженерних мереж, ремонту будівель і споруд, тимчасове порушення існуючого благоустрою та його відновлення.

3.2.2. Супровід ордерів за заявками для надання консультацій щодо дотримання умов дій цих ордерів.

3.2.3. Визначення якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та виробів для дорожніх робіт та покриттів, щільності зворотних засипок розриттів, а також якості виконання дорожніх та інших робіт.

3.2.4. Проведення експертного нагляду за технічним станом будівель і споруд об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури державної, комунальної та інших форм власності.

3.2.5. Обстеження будівель, споруд, їх фрагментів, конструктивних елементів та інженерного обладнання з усіх технічних питань, що виникають в процесі експлуатації.

3.2.6. демонтаж, перевезення та зберігання безхазяйного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламоносіїв, залишків будівельних матеріалів, автомобілів та ін.) та самовільно розміщених об’єктів, що порушують правила благоустрою.

3.2.7. Надання автотранспортних послуг легковим і вантажним автотранспортом та спеціальними механізмами.

3.2.8. Систематизація, автоматизація, комп’ютерна обробка, зберігання інформації з питань благоустрою.

3.2.9. Реалізація безхазяйного майна відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством, за погодження з замовником.

3.2.10. Надання методичної, консультативної та іншої допомоги підприємствам, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей, забезпечення благоустрою.

3.2.11. Виконання ремонтних та будівельних робіт, знесення аварійних та інших об’єктів.

3.2.12. Надання послуг з ксерокопіювання документів.

3.2.13. Проектування та виконання робіт з благоустрою.

3.2.14. Вивіз та переробка сміття і твердих побутових відходів.

3.2.15. Виготовлення та продаж столярних виробів та елементів благоустрою.

3.2.16. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство має право:

4.1.1. Укладати договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, в установленому законодавством порядку.

4.1.2.. Здійснювати господарську діяльність на основі повної господарської самостійності.

4.1.3. Планувати свою діяльність з урахуванням завдань, визначених Засновником.

4.1.4. Користуватися банківськими кредитами за погодженням з Засновником, в порядку, передбаченому законодавством України.

4.1.5. Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

4.1.6. Розробляти і затверджувати Положення про преміювання, Положення про порядок доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства.

4.1.7. Брати участь у публічних торгах, аукціонах, тендерах.

4.1.8. Створювати в установленому Законом порядку, за згодою Засновника, свої філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед Підприємством завдань.

4.1.9. Купувати, орендувати у юридичних та фізичних осіб споруди та інші об’єкти.

4.1.10. Підприємство може здійснювати інші права, передбачені діючим законодавством України і цим Статутом.

 

МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади с. Віта-Поштова та с. Юрівка і закріплене за ним Засновником або уповноваженим ним органом на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником або уповноваженим ним органом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених  чинним законодавством України.

5.3. Підприємство має право з дозволу власника або уповноваженого ним органу відчужувати, здавати в оренду, передавати в заставу або надавати позику іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

5.4. Підприємству встановлюється статутний капітал в розмірі 11 578 400 (одинадцять мільйонів  п’ятсот сімдесят вісім тисяч чотириста) гривень 00 коп.

5.5. Джерела формування майна:

- грошові та матеріальні внески Засновника або уповноваженого ним органу;

- прибутки, одержані від виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

-капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;

- майно, придбане у інших об’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.6. Ревізія та аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється в порядку, визначеному законодавством України та розпорядженнями Засновника.

5.7. Контроль за діяльністю Підприємства та відношення його з органами державної виконавчої влади здійснюється згідно з законодавством України.

5.8. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності. Чистий прибуток, який формується в порядку, встановленому чинним законодавством, може бути зарахований до місцевого бюджету за рішенням Засновника.

5.9. Залишки чистого прибутку, який залишається на Підприємстві, можуть бути використані на створення фондів:

- розвитку виробництва;

- соціального розвитку;

- матеріального заохочення;

- резервний та інші.

5.10. Фонди знаходяться в повному розпорядженні Підприємства.

5.11. Призначення, розміри, принципи та джерела утворення і порядок використання фондів, рівно як принципи і порядок розподілу виручки від реалізації та обчислення прибутку, отриманого Підприємством в результаті його діяльності, визначається Директором за погодженням з Засновником, виходячи з діючого законодавства, кон’юнктури ринку, укладених договорів.

5.12. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Підприємства, покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду.

 

 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту.

6.2. Директор Підприємства призначається та звільняється з посади Розпорядженням Гатненського сільського голови на контрактній основі.

6.3. Заступники директора Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади Директором.

6.4. Головний бухгалтер Підприємства призначається Директором.

6.5. Директор Підприємства:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.

6.5.2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.

6.5.3. Затверджує за погодженням з Гатненським сільським головою штатний розклад Підприємства.

6.5.4. Складає щорічний фінансовий план та подає його на затвердження в установленому порядку Засновнику.

6.5.5. Затверджує Положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників Підприємства.

6.5.6. Вирішує кадрові питання.

6.5.7. Укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази і доручення.

6.5.8. Укладає правочини з усіх матеріальних питань на суму понад 50 тис. грн. за погодженням з органом управління майном.

6.5.9. Відряджає за кордон співробітників Підприємства і приймає закордонних представників фірм для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Підприємства.

6.5.10. Несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Підприємства, за виконання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством.

6.5.11. Виконує інші функції, передбачені цим Статутом.

6.6. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються Директором і реалізуються ним у вигляді наказів.

6.7. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА

І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і видатками.

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів.

7.3. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.

7.4. Директор Підприємства щоквартально, на засіданні комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестиції Гатненської сільської ради, звітує про хід фінансово-господарської діяльності Підприємства.

7.5. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Засновнику, а також державним статистичним та контрольним органам у формі та в терміни, встановлені чинним законодавством України.

7.6. Форми, системи та розміри оплати праці встановлюються Директором Підприємства за погодженням з Засновником.

7.7. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством України.

7.8. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

7.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішується Директором за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

7.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

7.11. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу, чи за рішенням суду або господарського суду згідно з чинним законодавством України.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником або уповноваженим ним органом, чи судом або господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження.

9.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація здійснюється згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9.5. При реорганізації чи ліквідації Підприємства, працівникам гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

9.6. Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу.

9.7. У разі реорганізації Підприємства, його права та обов’язки переходять до його правонаступника.

9.8. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру.

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                            №  4/10

с. Гатне

 

Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства «МКП «Гатне»  Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції.

 

             Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни, затвердити Статут комунального підприємства «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 2. Призначити ТРОМСУ Олександра Олександровича особою уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Комунального підприємства «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/10

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

                               «МКП «ГАТНЕ»

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код 38679832

 

 

 

 

 

 

 

2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Комунальне підприємство «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, іменоване надалі "Підприємство", створено відповідно до рішення 15-ї сесії VI скликання Гатненської сільської ради від "18" вересня 2012 р. за № 219.
 • Засновником Підприємства є територіальна громада села Гатне Фастівського району Київської області, в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, іменованої надалі "Власник". Форма власності - комунальна. Підприємство є унітарним. Підприємство є суб'єктом господарювання.
 • Підприємство безпосередньо підпорядковується органу, уповноваженому Власником, і іменованому надалі «Орган управління».
 • Місцезнаходження Підприємства:

08160, Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне,  вулиця Київська, буд. 138.

 • Повне найменування Підприємства:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МКП «ГАТНЕ» ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.6.    Скорочене найменування Підприємства:

КП «МКП «ГАТНЕ».

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Головною метою діяльності Підприємства є надання послуг та виконання робіт в комунальній та побутовій сферах обслуговування населення села Гатне, а також мешканців прилеглих територій на договірних засадах з метою отримання прибутку.
 • Метою діяльності Підприємства є:

підвищення рівня та впровадження нових видів комунальних та побутових послуг населенню за рахунок отриманих доходів;

здійснення підприємницької діяльності, утому числі зовнішньоекономічної.

 • Предметом діяльності Підприємства є:
  • надання комунальних та побутових послуг;
  • санітарна очистка сільських вулиць, прилеглих до села лісів, кладовищ, іншої території закріпленої за Підприємством виконкомом Гатненської сільської ради;
  • вивіз побутових відходів, сміття, нечистот з території села, житлових будинків, установ, підприємств і організацій;
  • відлов бродячих тварин;
  • надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів і договору про надання зазначених послуг;
  • організація збору оплати за централізоване постачання холодної та гарячої води, газу, опалення, освітлення, телерадіомовлення тощо;
  • розробка тарифів з обслуговування населення, видання методичних та довідкових матеріалів з питань розрахунків таких тарифів тощо;
  • виконання будівельних, висотних, монтажних, покрівельних робіт тощо;
  • проектування господарських промислових та житлових будівель і споруд;
  • проектування, будівництво, ремонт, реконструкція, художнє оформлення та експлуатація житла, виробничих об'єктів, об'єктів соціально-культурного призначення, туристичних і спортивних комплексів службових будівель, приміщень, офісів, в т.ч. за замовленням населення;
  • здійснення пошуку та проведення оптимального вибору підрядних організацій для виконання будівельних робіт за оптимальними умовами вартості і якості;
  • капітальний ремонт і реставрація будов і споруд;
  • загально будівельні та санітарно-технічні роботи;
  • створення, утримання, ремонт, реконструкція, відновлення пам'яток історії та культури;
  • організація власного виробництва з натуральних і штучних матеріалів, в тому числі із вторинної сировини, переробка відходів;
  • виготовлення і монтаж металопластикових, алюмінієвих, дерев'яних виробів і конструкцій;
  • ремонт, нагляд та обслуговування внутрішньо будинкових електромереж, водопроводів, вигрібних ям, загальних вбиралень, сміттєзвалищ;
  • очищення димоходів, водогонів, водойм, колодязів, артезіанських свердловин, водопроводів, каналізації, смітників тощо;
  • технічна експлуатація, нагляд та обслуговування сільських кладовищ;
  • підтримка в належному стані, розчистка, будівництво, ремонт автошляхів, пішохідних доріжок тощо;
  • ремонт та обслуговування електроустаткування, обслуговування очисних споруд та устаткування проводів;
  • очищення, промивання, ремонт та обслуговування фільтрів та відстійників, іншого обладнання водопроводів та очисних споруд;
  • обслуговуванням водопровідних та каналізаційних мереж насосних станцій;
  • ремонт устаткування насосно-зливних станцій та інших очисних установок;
  • ремонт апаратури, релейного захисту й автоматики, налагодження та перевіряння вимірювальних та електровимірювальних приладів та автоматики;
  • електро - та газозварювальні роботи;
  • виготовлення технічної документації по електрозабезпеченню, газифікації, телефонізації, будівництву та підключенню нових мереж;
  • будівництво та експлуатація котелень;
  • побутове комунальне обладнання територій житлової забудови (сміттєзбірники, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення, дитячих забав і спортивних ігор, проведення культурно-масових заходів та інші);
  • улаштування малих архітектурних форм (лав, урн, навісів на зупинках громадського транспорту, парканів, огорож, альтанок, декоративних скульптур та композицій, пам'ятників, обладнання дитячих майданчиків, ваз для квітів, фонтанів та декоративних басейнів);
  • улаштування, нагляд, ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж (електричне обладнання, в тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв'язку, автоматика та телемеханіка);
  • зелені насадження: парки, сквери, сади загального користування, зелені насадження на вулицях, дорогах, на прибудинкових територіях, санітарно-захисних зонах, роботи з благоустрою;
  • роботи з капітального та поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою;
  • рекламна діяльність: створення, утримання та нагляд за нерухомими об'єктами, призначеними для розміщення зовнішньої реклами;
  • ремонт, відновлення, оренда та сервісне обслуговування автомобілів, їх експлуатація та обслуговування;
  • ремонт, монтаж, налагодження та сервісне обслуговування холодильного, прального, медичного, кухонного та іншого технологічного устаткування;
  • виконання ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт, у тому числі виконання цих робіт в котельнях та теплопунктах, включаючи роботи, пов'язані з контролем, регулюванням та оптимізацією режимів котлоагрегатів і загально-котельного устаткування;
  • торговельна діяльність у галузі громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
   • надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки), земельні ділянки, інше рухоме та нерухоме майно;
   • здавання в оренду нерухомого і рухомого майна, лізингова діяльність;
   • громадське харчування: діяльність кафе, барів, їдалень, ресторанів, закусочних, організація харчування в школах, дитсадках, амбулаторії, лікарні тощо;
   • виконання фоторобіт, оброблення плівок;
   • прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів, чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів;
   • послуги перукарень та салонів краси, саун, соляріїв, кабінетів масажу;
   • послуги бань, закладів для зменшення ваги, фізкультурно-оздоровчих центрів тощо;
   • послуги домашньої прислуги (гувернанток);
   • ритуальні послуги, виготовлення ритуальної атрибутики;
   • дослідження ринку та вивчення суспільної думки, маркетингові послуги;
   • надання консультативних послуг у сфері житлово-комунального господарства, землеустрою, будівництва, реклами, архітектури тощо;
   • юридичні послуги;
   • організація виставок, ярмарків, аукціонів, масових заходів, концертів, свят тощо;
   • дизайнерське оздоблення виставкових стендів;
   • посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання, виробничо- технічного призначення, продукції сільського господарства;
   • виготовлення будівельних матеріалів;
   • підготовка кадрів для комунальних, ремонтно-будівельних організацій;
   • роздрібна та оптова торгівля будівельними матеріалами, сантехнічними оснащенням, залізними виробами, меблями, господарчими товарами, канцтоварами тощо;
   • складські послуги;
   • надання послуг по обробітку землі, вирощуванню сільськогосподарських, то- паркових культур, квітів, захисту їх від шкідників і хвороб;
   • посередницькі послуги в сфері купівлі-продажу, оренди нерухомості;
   • виконання транспортних перевезень пасажирів або вантажів автомобільним транспортом;
   • створення спеціалізованих лісогосподарських підрозділів для ведення лісового господарства;
   • спеціальне використання лісових ресурсів в тому числі для потреб мисливства, культурно-оздоровчих рекреаційних, спортивних та туристичних цілей;
   • використання водних ресурсів для рибогосподарських цілей;
   • надання послуг з переробки та переробка сільськогосподарської продукції;
   • виготовлення меблів;
   • надання інших різних виробничих і невиробничих послуг.

2.3. Здійснення тих видів діяльності, на які відповідно до законодавства потрібний спеціальний дозвіл (ліцензія) можливо після одержання у встановленому порядку такого дозволу.

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває права юридичної особи від дня його державної реєстрації.

 • Підприємство здійснює свою діяльність на підставі та у відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України, інших нормативно-правовими актів чинного законодавства України, рішень Власника, рішень Органу управління, а також цього Статуту. Рішення Власника щодо визначення мети та предмету діяльності Підприємства, складу і компетенції його органів управління, порядку прийняття ними рішень, складу і порядку використання майна, інших умов господарювання, є обов'язковими для Підприємства.
 • Підприємство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, у тому числі валютні, в установах банків, у тому числі іноземних, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням. Підприємство може мати торгову марку, знак послуг, товарний знак тощо, які реєструються у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.
 • Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку, забезпечує самооплатність, фінансування витрат на господарську діяльність, соціальний розвиток і матеріальне стимулювання працівників за рахунок зароблених коштів, несе повну відповідальність за результати господарської діяльності.
 • Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення відповідно до чинного законодавства.
 • Держава, Власник, Орган управління не відповідають за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, Власника, Органу управління.
 • Підприємство має право від свого імені набувати майнові і немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському суді.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
 • Підприємство може складатися зі структурних підрозділів (цехів, відділень), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління.
 • Функції, права і обов'язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються у порядку, що визначається статутом Підприємства, рішеннями Власника.

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
 • Для забезпечення діяльності Підприємства Власник за рахунок власного майна створює Статутний капітал у розмірі 15 750 000,00 (п'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень.
 • Статутний капітал Підприємства може створюватися Власником шляхом внесення як грошових коштів так і майнових засобів, в тому числі цілісного майнового комплексу, будівель, споруд, обладнання, тощо.
 • Усе майно Підприємства, що складається з виробничих і невиробничих фондів, а також інших цінностей, вартість яких позначається в самостійному балансі Підприємства, знаходиться в комунальній власності і закріплено за Підприємством на праві господарського відання.

Підприємство має право володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним майном з обмеженнями правомочності розпорядження, що визначені чинним законодавством, рішеннями Власника, Органу управління та цим Статутом (оренди основних фондів, внесення вкладів за договором про спільну діяльність і т.п.).

 • Підприємство не має права відчужувати майнові об'єкти, земельні ресурси, що належать йому та відносяться до основних фондів, віддавати в заставу, у позику, передавати в безоплатне користування, вносити як вклад у статутний капітал господарських товариств або за договором про спільну діяльність (пайової участі та інших аналогічних договорів) чи іншим чином розпоряджатися цим майном без згоди Власника чи органу, уповноваженого Власником здійснювати контроль руху та використання комунального майна, якщо інше не зазначено чинним законодавством України, рішеннями Власника та цим Статутом.

Списання з балансу не цілком амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Органу управління, якщо інше не передбачено рішенням Власника.

5.5. Джерелами формування майна у тому числі фінансових ресурсів Підприємства є:

 • прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг та іншої господарської діяльності;
 • грошові та інші матеріальні внески засновника;
 • доходи, отримані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 • кредити банків;
 • капітальні вкладення і дотації з державного та місцевого бюджетів;
 • безвідплатні чи благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб;
 • майно, придбане у юридичних і фізичних осіб у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
 • Права Підприємства:
 • Підприємство планує та здійснює свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту, галузевих науково- технічних прогнозів та з урахуванням пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг.
 • Підприємство реалізує свою продукцію, товари, послуги за цінами, які формуються у відповідності до ринкових умов, а у випадках, передбачених законодавством України - за «фіксованими цінами».
 • Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, що є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідності до них нормативно-правовими актами.
 • Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до цілей своєї діяльності та чинного законодавства.
 • За узгодженням з Власником чи Органом управління, у випадку, якщо останній має дані повноваження, іншим органом, уповноваженим Власником, Підприємство має право:

а)  випускати цінні папери та реалізовувати їх у відповідності до чинного законодавства України;

б) створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і інших рахунків і затверджувати положення про них;

в)  на добровільних засадах брати участь в асоціаціях, корпораціях і інших об'єднаннях, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству;

г)  одержувати кредити, інвестиції, у тому числі і від іноземних інвесторів.

 • Обов'язки Підприємства:
 • Здійснювати свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Власника та Органу управління.
 • Приймати і вчасно виконувати доведені до Підприємства у встановленому порядку державні замовлення, замовлення Власника або уповноваженого ним органу, а також враховувати їх при формуванні виробничих програм, визначенні перспектив свого економічного та соціального розвитку і виборі контрагентів.

6.2.3. Забезпечувати ефективне використання комунального майна, його збереження. Здійснювати поточний і капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати вчасне освоєння нових виробничих потужностей.

 • Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до законодавства.
 • Створювати належні і безпечні умови праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціальне страхування.
 • Здійснювати заходи щодо удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у результатах особистої праці, такі в загальних підсумках роботи Підприємства.
 • Забезпечувати ощадливе і раціональне використання фонду споживання, проводити вчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
 • На основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність формами, передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію майна, що належить йому, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, надавати фінансову звітність відповідно до вимог нормативно-правових актів України, рішень Власника, Органу управління.
 • Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону довкілля, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена згідно з законодавством.

6.3. Підприємству забороняється виступати гарантом у разі надання підприємствам, установам не комунальної форми власності банківських кредитів, інших форм запозичення.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 • Управління Підприємством здійснюється відповідно до його Статуту на підставі поєднання прав Власника по господарському використанню свого майна та участі в управлінні трудового колективу.
 • Власник здійснює свої права стосовно управління Підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи згідно зі Статутом Підприємстві іншими нормативними актами, що регулюють діяльність Підприємства.
 • Керівництво Підприємством здійснює його керівник відповідно д законодавства України, рішень Власника, Органу управління, інших органів уповноважених Власником та цим Статутом.
 • Керівником Підприємства є його директор, наймання якого здійснюється в порядку, визначеному Власником, шляхом укладання з ним трудового контракту.
 • Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємстві за винятком питань, які віднесені цим Статутом до компетенції Власника, Органу управління та інших органів, уповноважених управляти комунальним майном.
 • Директор діє на підставі контракту та цього Статуту, законодавства України, а також інших обов'язкових для нього і Підприємства, рішень Власника, Органу управління, інших уповноважених Власником органів.
 • Директор, здійснюючи керівництво діяльністю Підприємством, підзвітний у своїй діяльності Власнику, Органу управління, а також іншим органам у випадках, встановлених законодавством України, рішеннями Власниками.
 • Директор діє на засадах єдиноначальності у питаннях, що віднесені контрактом до його компетенції.
 • Директор Підприємства призначається на посаду Розпорядженням Гатненського сільського голови або рішенням Гатненської сільської ради.
 • Директор Підприємства звільняється з посади Розпорядженням Гатненського сільського голови в разі порушення статуту, умов контракту, в разі його укладення або визнання рішенням Гатненської сільської ради результатів роботи незадовільними.
 • Директор Підприємства:

7.11.1. забезпечує поточну оперативну і перспективну діяльність Підприємства:

7.11.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, а також за дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів України, рішень Власника, Органу управління та інших органів, уповноважених Власником;

7.11.3. несе персональну відповідальність за підготовку та надання на затвердження у встановленому Власником порядку, звітів, фінансових планів та їх виконання, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання і збереження комунального майна, закріпленого за Підприємством;

7.11.4. виконує рішення Власника, Органу управління та органа, уповноваженого Власником на здійснення контролю руху та використання комунального майна, а також інших уповноважених органів. Якщо в межах повноважень, наданих Власником, Органом управління визначено інший порядок володіння, користування і розпорядження майном Підприємства, ніж той, що визначено органом, уповноваженим Власником на здійснення контролю руху та використання комунального майна, то застосовується останній.

 • Складає щорічний фінансовий-господарський план та подає його на затвердження в установленому порядку Власник.
 • надає на вимогу Власника, Органу управління, інших уповноважених Власником органів, звіти про результати фінансово-господарської діяльності за рік Підприємства та виконання показників ефективності використання комунального майна та у інших питаннях діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства;
 • самостійно вирішує всі питання господарської і фінансової діяльності, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника, Органу управління, інших органів, уповноважених Власником згідно з законодавством, рішеннями Власника та цього Статуту;
 • діє від імені Підприємства без довіреності. Представляє Підприємство у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
 • укладає договори, видає довіреності, дає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
 • визначає та затверджує штатний розпис (структуру, чисельність працівників)
 • у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства;
 • приймає рішення про заохочення, накладення матеріальних і дисциплінарних стягнень на працівників Підприємства, керівників філій і представництв;
 • дозволяє у разі доцільності, суміщення посад працівників Підприємства у порядку, що визначений чинним законодавством;
 • вирішує питання відбору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • забезпечує створення здорових та безпечних умов праці працівників на Підприємстві, організовує проведення медичних оглядів та навчання працівників по охороні праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", вирішує питання про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
 • затверджує положення, інструкції, інші локальні нормативні акти, що діють у межах Підприємства, затверджує програму навчання працівників по охороні праці, затверджує список та здійснює надання пільг за шкідливі та небезпечні умови праці;
 • подає пропозиції Власнику або Органу управління про внесення змін до Статуту Підприємства;
 • вирішує інші питання, що віднесені законодавством України, цим Статутом, рішеннями Власника і контрактом до компетенції керівника.
 • В разі дострокового звільнення керівника Підприємства, Орган управління призначає виконуючого обов'язки керівника Підприємства, який здійснює керівництво Підприємством із усіма правами і обов'язками керівника до вступу на посаду керівника, призначеного у встановленому порядку.
 • В разі зміни керівника Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 • Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами або через їх виборний орган. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обрати виборний орган колективу, до складу якого не може входити керівник Підприємства.

7.16. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих і Підприємства, укладається колективний договір.

 

 1. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 • Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства , підвищення його доходів.
 • Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих договорів з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами.
 • Підприємство є вільним у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємин, що не суперечать законодавству України, цього Статуту.
 • Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.
 • Чистий прибуток Підприємства, що залишається після покриття виробничих та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету, інших витрат, залишається в розпорядженні Підприємства і використовується у порядку, який визначено Власником та у відповідності до чинного законодавства.
 • Підприємство відраховує у доход місцевого бюджету частину прибутку у розмірі та порядку, визначених Власником.
 • Підприємством можуть утворюватися за рахунок чистого прибутку спеціальні фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю (амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, резервний фонд і т.п.). Порядок визначення нормативів відрахувань у спеціальні фонди Підприємства, їх розміри, порядок формування та використання цих фондів визначається законодавством України, рішеннями Власника, Органу Управління.
 • Умови оплати праці, життя і здоров'я працівників Підприємства, а також інші умови соціального розвитку визначаються з урахуванням фінансових можливостей Підприємства відповідно до чинного законодавства, цього Статуту, колективного договору.
 • Підприємство здійснює бухгалтерський, первинний облік і веде бухгалтерську та статистичну звітність згідно з законодавством України, а також облік і звітність відповідно до рішень Власника.
 • Керівник Підприємства і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення, достовірність бухгалтерського і статистичного обліку і звітності, а також обліку і звітності, встановлених рішеннями Власника, своєчасне надання звітності у відповідні органи.
 • Контроль за діяльністю Підприємства здійснюється Власником, Органом управління та іншими організаціями у межах їх компетенції, визначеної чинним законодавством України та рішеннями Власника.
 • Контроль за ефективністю користування комунальним майном здійснює орган, уповноважений Власником здійснювати аналіз і контроль діяльності комунальних підприємств. Акти, що видані даним уповноваженим органом у межах компетенції є обов'язковими для виконання Підприємством.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 • Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим особам - правонаступникам або в результаті ліквідації.
 • Ліквідація і реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Власника або уповноваженого ним органу, а у випадках, передбачених законодавством України - за рішенням суду.
 • У разі ліквідації, реорганізації Підприємства звільненим працівникам гарантується дотримання їх соціальних прав і інтересів у відповідності до законодавства України.
 • Ліквідація та реорганізація здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.
 • Підприємство вважається таким, що припинилось з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.
 • Уразі ліквідації Підприємства майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою Власника.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до Статуту вносяться в такому ж порядку, як і при його затвердженні. 10.2. Зміни до Статуту Підприємства оформляються викладенням Статуту у новій редакції, яка прошивається, пронумеровується та підписується Власником або уповноваженою ним особою чи органом.10.3. З дня державної реєстрації Статуту Підприємства у новій редакції, попередня редакція Статуту Підприємства вважається такою, що втратила чинність.

 

 

Сільський голова                                          Олександр Паламарчук

 

                         

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/11

с. Гатне

 

Про внесення змін  та затвердження статуту

Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст. в новій редакції

 

Відповідно до Законів України «Про освіт», «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Цивільним кодексом України,   розглянувши лист директора Юрівської загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ст. Ловягіна А.П., враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та затвердити статут Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, в новій редакції що додається.
 2. Призначити Ловягіна Анатолія Пилиповича особою уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну у депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму (Вахненко В.В.) та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/11

                                                                                      

                                                                          

                                                                          

 

                                                                     

 

 

 

 

СТАТУТ

ЮРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (нова редакція)

Ідентифікаційний номер –  25667122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 1. Загальна частина
  • Юрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району  Київської області (далі – Заклад) є  закладом  повної загальної  середньої освіти, правонаступником прав та зобов’язань Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної ради  Київської області.
  • Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  цим Статутом.
  • Заклад заснований на комунальній формі власності, має статус комунального закладу повної загальної середньої освіти III ступеня.
  • Засновником Закладу є територіальні громади сіл в особі  Гатненської сільської ради Фастівського району  Київської області (ЄРДПОУ – 04358508, місцезнаходження с.Гатне, вул. Київська, 138, Києво-Святошинського  району, Київської області) (далі - Засновник).
  • Уповноваженим органом управління визначено Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
  • Заклад є юридичною особою публічного права, бюджетним закладом, може мати  рахунки в установах банків, рахунок в Управлінні Державної Казначейської служби України, штамп, печатку, ідентифікаційний код, самостійний баланс.
  • Заклад може мати власний гімн, герб і прапор, форма яких затверджується конференцією Закладу.
  • Засадами та принципами освітньої діяльності Закладу є:

дитиноцентризм;

верховенство права;

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

розвиток інклюзивного освітнього середовища;

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

науковий характер освіти;

цілісність і наступність системи освіти;

прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

відповідальність і підзвітність Закладу перед суспільством;

нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

свобода у виборі освітньої програми Закладу;

академічна доброчесність;

академічна свобода;

фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія Закладу в межах, визначених законом;

гуманізм;

демократизм;

єдність навчання, виховання та розвитку;

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

формування громадянської культури та культури демократії;

формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

невтручання політичних партій в освітній процес;

невтручання релігійних організацій в освітній процес;

різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

державно-громадське управління;

державно-громадське партнерство;

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

 • Метою діяльності Закладу є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
 • Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

 • Заклад має право:

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними установами проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

здійснювати підготовку дітей дошкільного віку до навчання в школі;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього  процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 • У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба тощо.
 • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником закладу і здійснюються установами охорони здоров’я у визначеному чинним законодавством порядку.
 • Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.
 • Заклад зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

Статут Закладу; 

ліцензія на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм,

структура та органи управління Закладу;

кадровий склад Закладу згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за Закладом;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення Закладу (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність Закладу;

правила прийому до Закладу;

умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в Закладі;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу законодавства.

 1. Найменування та місцезнаходження Закладу
  • Найменування Закладу:

2.1.1 Повне найменування Закладу українською мовою –  Юрівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району  Київської області.

2.1.2.  Скорочечене найменування закладу –  Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 • Місцезнаходження Закладу: 08170, Київська область, Києво-Святошинський район, село Юрівка,  вулиця Шевченка,  будинок 3.
 1. Структура закладу
  • Заклад здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та утворює для цього структурні підрозділи:

початкова школа, що забезпечує початкову освіту, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;

школа  II ступеня, що забезпечує базову середню освіту, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій.

школа  III ступеня – забезпечує  профільну середню освіту, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій.

 • Термін здобуття освіти в Закладі:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

 • На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.
 • Здобуття загальної середньої освіти у Закладі здійснюється за інституційною  (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальною  (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами.

Індивідуальне, дистанційне, вечірнє навчання та навчання  екстерном у Закладі організовується у порядку, визначеному  Міністерством освіти і науки України.

Мережева форма здобуття освіти здійснується шляхом укладання договорів з іншими суб’єктами діяльності у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

 • Здобуття профільної середньої освіти в закладі передбачає академічне спрямування - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.
 • Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 

 1. Зарахування учнів до Закладу та їх відрахування
  • Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу), довідки про  місце  проживання або реєстрації.
  • Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється у порядку, визначеному Міністерством освіти  і науки України.
  • Зарахування учнів до Закладу здійснюється на безконкурсній основі.
  • Директор зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або інших законних представників учнів, з порядком зарахування до Закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.
  • Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Закладу відповідно до законодавства та  міжнародних  договорів.

 

 1. Організація освітнього процесу
 • Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
 • Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня.
 • Освітня програма містить:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

 • Освітня програма погоджується педагогічною радою Закладу та затверджується директором Закладу.
 • Освітня програма передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.
 • Заклад може використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».
 • Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.
 • На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
 • Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується його директором та підписується батьками.

Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.

У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків.

 • Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, що забезпечують виконання державних стандартів освіти.
 • Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.
 • У Закладі відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 • Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки Закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього  процесу.
 • Заклад може створювати класи (групи) з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Спеціальний клас утворюється диретором Закладу за погодженням із Засновником. Порядок утворення та умови функціонування спеціальних класів затверджуються Міністерством освіти і науки України.

 • Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.
 • Учні розподіляються між класами (групами) директором Закладу.
 • За письмовими зверненнями батьків учнів директор Закладу приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня визначається Міністерством освіти і науки України.

 • Освітній процес у закладі може поєднуватися із науковою, науково-педагогічною, науково-технічною діяльністю, експериментальною роботою.
 • Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги (курси за вибором, факультативи, індивідуальне, групове навчання та інше) на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 • Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України«Про освіту», та спрямовується на формування:

відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

громадянської культури та культури демократії;

культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

 • Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.
 • Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.
 • Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей тощо.
 • Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.
 • Організація освітнього процесу може здійснюватися за 5-денним робочим тижнем при додержанні відповідного гранично допустимого навантаження.
 • Режим роботи Закладу визначається Закладом  на основі відповідних нормативно-правових актів.
 • Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.
 • Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-11(12) років навчання), крім випадків, визначених законодавством.
 • Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
 • Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.
 • Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів.
 • Розклад уроків складається відповідно до навчального плану Закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Закладу.
 • Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
 • Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом Закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або інших законних представників учнів.
 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
 • У Закладі створюється внутрішня система забезпечення якості освіти, що включає:

стратегію  та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних  працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Закладу;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Закладом;

створення в Закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, що затверджується педагогічною радою Закладу.

 • У Закладі забезпечується дотримання академічної доброчесності - сукупності етичних принципів та визначених чинним законодавством правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 • Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Закладу передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

об’єктивне оцінювання результатів навчання.

 • Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

 • Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

 • За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

 • За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

 • Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності запроваджуються відповідно до спеціальних законів та/або внутрішніх положень Закладу, що мають бути затверджені педагогічною радою Закладу та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
 • Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається Положенням про академічну доброчесність, що затверджується педагогічною радою Закладу з урахуванням вимог законів України  «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», інших спеціальних законів.
 • Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів
  • Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.
  • Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому та другому класах має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах.
  • У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  • Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в Закладі здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).
  • За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти, у тому числі з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти.
  • У разі вибуття учня із Закладу (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.
  • Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним освіти здійснюєся особами, які провадять педагогічну діяльність.
  • Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
  • Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах згідно із інструкціями,  затвердженими  Міністерством освіти і науки України.
  • Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів та відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.
  • Навчання у 4-х, 9-х та 11 (12)-х класах Закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.
  • У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою Закладу учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада Закладу спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.
  • В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
  • За результатами навчання учням (випускникам) видається документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про початкову освіту; свідоцтво про базову середню освіту; свідоцтво про повну загальну середню освіту). Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
  • За відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х та 10-х класів Закладу можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.
  • За успіхи в навчанні (праці) для учасників освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.
  • Види та форми заохочення і відзначення учнів у Закладі визначаються положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою Закладу.
  • Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада Закладу.

Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

 • Свідоцтва про базову середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

 1. Учасники освітнього процесу
  • Учасниками освітнього процесу в Закладі є:

здобувачі освіти (учні, вихованці);

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

батьки здобувачів освіти;

фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у  порядку, що встановлюється Закладом.

 • Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 • Здобувачі освіти мають право на:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою упорядку, встановленому Закладом відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Закладом;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 • Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

мати належний зовнішній вигляд.

 • Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим Статутом.
 • Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 • Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.
 • Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.
 • За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.
 • Здобувачі освіти можуть залучатися до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
 • Педагогічні працівники закладу мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання впедагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

безпечні і нешкідливі умови праці;

на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

 • Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формуватиу здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції тазаконів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

 • Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором, цим Статутом.
 • Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу.
 • Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
 • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу здійснюється директором Закладу у порядку, визначеному законодавством про працю, законами  України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами.
 • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором Закладу.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом Закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 • Директор Закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку для працівників Закладу та цим Статутом.
 • Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
 • Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
 • За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
 • Педагогічні працівники Закладу на добровільних засадах та за власною ініціативою можуть проходити сертифікацію - зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
 • Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.
 • Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклад сприяє  їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.
 • Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу на рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що розробляється Закладом, погоджується педагогічною радою та затверджується директором Закладу.
 • Педагогічні працівники Закладу мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану згідно із Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
 • Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.
 • Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної  ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 • Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин та 30 годин щороку, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Права та обов’язки батьків або інших законних представників здобувачів освіти.

 Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до Закладу з питань освіти;

обирати вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

 • Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

 • Заклад надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

Заклад  поважає право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, та  враховує відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

7.29 Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу.

 

 1. Управління закладом

8.1 Управління Закладом в межах повноважень, визначених законами та Статутом Закладу, здійснюють:

Засновник;

Уповноважений орган;

Керівник закладу- Директор;

Колегіальний орган управління Закладу – педагогічна рада Закладу;

Колегіальний орган громадського самоврядування Закладу – конференція колективу Закладу;

8.2 Права і обов’язки Засновника щодо управління Закладом визначаються Законом  України«Про освіту» та іншими законами України, цим Статутом.

8.3 Засновник Закладу:

затверджує установчі документи Закладу, їх нову редакцію та зміни до них;

реалізує інші права, передбачені законодавством України.

8.4 Уповноважений орган:

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу, призначеним у порядку, встановленому законодавством;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Закладу;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу;

забезпечує створення у Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснєю контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця про живання, за мовними або іншими ознаками;

реалізує інші права, передбачені законодавством.

8.5 Засновник та Уповноважений ним орган не має права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

8.6 Засновник Закладу  зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази  закладу  на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації Закладу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі безперешкодного середовища для учасниківосвітньогопроцесу, зокремадля осіб з особливими освітніми потребами.

8.7 Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор.

8.8 Директор Закладу несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу.

Директор  є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Закладу.

8.9 Директор Закладу призначається Уповноваженим органом у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. До  30.06.2026 року діє пунк 3 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами Закладу.

8.10 Директор Закладу в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність закладу;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує дотримання в Закладі норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог до утримання Закладу;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Закладу освіти.

8.11 В Закладі створюються та діють колегіальні органи управління.

Основним колегіальним органом управління Закладу є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

8.12  Директор Закладу є головою педагогічної ради.

8.13 Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

8.14 Педагогічна рада Закладу:

планує роботу закладу;

схвалює освітню програму Закладу та оцінює результативність їх виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладувводяться в дію наказом директора.

8.15 Органом громадського самоврядування в Закладі є конференція його колективу, що скликається не менш як двічі на рік.

Конференція заслуховує звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядає питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

8.16 У закладі за рішенням  конференції   може створюватися  і діяти  рада Закладу, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується конференцією, а також можуть створюватися піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання,  комісії, асоціації.

До складу ради Закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.

 

 1. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

9.1 Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл Київської та належить Закладу на праві користування і не може бути вилучено у нього, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

9.2 Майно Закладу та матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, земельні ділянки, обладнання, рухоме та нерухоме майно, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі та перебуває у його користуванні.

9.3 Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Право оперативного управління майном Закладу належить Управлінню освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

9.4 Фінансування Закладу здійснюється його Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку та здійснюється за рахунок державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій,  місцевих бюджетів, грантів, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

9.5 Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

9.6  Джерелами фінансування закладу є:

кошти освітньої субвенції Державного Бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державними стандартами загальної середньої освіти;

кошти районного бюджету;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

9.7 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.  Бухгалтерський облік здійснюється Централізованою бухгалтерією Управлінням    освіти.

9.8 Заклад має право згідно із законодавством купувати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників Закладу.

9.9 Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

 1. Міжнародне співробітництво

10.1 Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства підписувати договори про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2 Участь Закладу в міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 1. Контроль за діяльністю закладу

11.1 Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

11.2 Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є інституційний аудит -   комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

11.3 Інституційний аудит проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4 Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Закладу, Засновника (Уповуноважений орган)  та органу, що здійснив інституційний аудит.

11.5 В Закладі проводиться внутрішній моніторинг якості освіти, Положення про який затверджується педагогічною радою Закладу.

 

 1. Реорганізація або ліквідація закладу

12.1  Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу ухвалює Засновник.

12.2 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною  комісією, призначеною цим органом.

  З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  Закладом.

12.3 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.4 У разі реорганізації права та зобов'язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.

12.5 При реорганізації та ліквідації Закладу педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

 

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/12

 

с. Гатне

 

 Про внесення змін  та затвердження статуту

Гатненської ЗОШ І-ІІІ ст.  в новій редакції

 

Відповідно до Законів України «Про освіт», «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цивільним кодексом України, розглянувши лист директора Гатнянської ЗОШ I-ІІІ ст. Проця М.І. щодо зміни назви школи та затвердження  статуту закладу, враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни та затвердити статут Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 2. Призначити Проця Миколу Івановича особою уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Сільський голова                                                      Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/12

 

                                                                                    

                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

СТАТУТ

ГАТНЕНСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

Ідентифікаційний номер – 19420226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 1. Загальна частина
  • Гатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Фастівського району Київської області – заклад загальної середньої освіти (далі – Заклад) є закладом  повної загальної  середньої освіти, правонаступником прав  та  зобов’язань Гатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної ради Київської області.
  • Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, департаменту  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  цим Статутом.
  • Заклад заснований на комунальній формі власності, має статус комунального закладу повної загальної середньої освіти.
  • Засновником Закладу є територіальна громада села Гатного в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  (місцезнаходження – 08160, Україна, Київська область, Києво-Святошинський  район, с. Гатне, вулиця Київська , будинок, 138) (далі - Засновник).
  • Заклад входить до сфери керівництва Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  в межах, делегованих Засновником повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яке в цьому Статуті іменується уповноваженим органом Засновника.
  • Уповноважений орган – Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області .
  • Заклад є юридичною особою публічного права, бюджетним закладом, може мати  рахунки в установах банків, рахунок в Управлінні Державної Казначейської служби України у Фастівському районі Київської області, штамп, печатку, ідентифікаційний код.
  • Заклад може мати власний гімн, герб і прапор, форма яких затверджується конференцією Закладу.
  • Засадами та принципами освітньої діяльності Закладу є:
 • дитиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність Закладу перед суспільством;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі освітньої програми Закладу;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія Закладу в межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституціїта законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній процес;
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • державно-громадське управління;
 • державно-громадське партнерство;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.
  • Метою діяльності Закладу є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
  • Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:
 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

 • Заклад має право:
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними установами проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;
 • здійснювати підготовку дітей дошкільного віку до навчання в школі;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
  • У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба тощо.
  • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником закладу і здійснюються установами охорони здоров’я у визначеному чинним законодавством порядку.
  • Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.
  • Заклад зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • Статут Закладу;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм,
 • структура та органи управління Закладу;
 • кадровий склад Закладу згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за Закладом;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення Закладу (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність Закладу;
 • правила прийому до Закладу;
 • умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в Закладі;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу законодавства.

 

 

 1. Найменування та місцезнаходження Закладу
  • Найменування Закладу:

2.1.1 Повне найменування Закладу українською мовою – Гатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Фастівського району Київської області

2.1.2.  Скорочене найменування Закладу україською мовою – Гатненська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Місцезнаходження Закладу: 08160, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вулиця Космонавтів, будинок 1.
 1. Структура закладу
  • Заклад здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та утворює для цього структурні підрозділи:
 • початкова школа, що забезпечує початкову освіту, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;
 • школа II ступеня, що забезпечує базову середню освіту, яка відповідає другому рівнюНаціональної рамки кваліфікацій;
 • школа III ступеня – забезпечує  профільну середню освіту, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Термін  здобуття освіти в Закладі:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.
  • На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.
  • Здобуття профільної середньої освіти в закладі передбачає академічне спрямування - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.
  • Здобуття загальної середньої освіти у Закладі здійснюється за інституційною  (очна (денна,), заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальною  (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами.

Індивідуальне, дистанційне та навчання  екстерном у Закладі організовується у порядку, визначеному  Міністерством освіти і науки України.

Мережева форма здобуття освіти здійснується шляхом укладання договорів з іншими суб’єктами діяльності у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

 • Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
 1. 4. Зарахування учнів до Закладу та їх відрахування

4.1. Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

4.2. Зарахування, відрахування та переведення учнів   здійснюється у порядку, визначеному Міністерством освіти  і науки України.

4.3. Зарахування учнів до Закладу здійснюється на безконкурсній основі.

4.4. Директор зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або інших законних представників учнів, з порядком зарахування до Закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього  процесу.

4.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Закладу відповідно до законодавства  та  міжнародних  договорів.

 1. Організація освітнього процесу
 • Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
 • Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня.
 • Освітня програма містить:
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.
  • Освітня програма погоджується педагогічною радою Закладу та затверджується директором Закладу.
  • Освітня програма передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.
  • Заклад може використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».
  • Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.
  • На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
  • Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується його директором та підписується батьками.

Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.

У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків.

 • Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, що забезпечують виконання державних стандартів освіти.
 • Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.
 • У Закладі відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 • Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки Закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього  процесу.
 • Заклад може створювати класи (групи) з денною, дистанційною формами здобуття освіти, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Спеціальний клас утворюється диретором Закладу за погодженням із Засновником. Порядок утворення та умови функціонування спеціальних класів затверджуються Міністерством освіти і науки України.

 • Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.
 • Учні розподіляються між класами (групами) директором Закладу.
 • За письмовими зверненнями батьків учнів директор Закладу приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня визначається Міністерством освіти і науки України.

 • Освітній процес у закладі може поєднуватися із науковою, науково-педагогічною, науково-технічною діяльністю, експериментальною роботою.
 • Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги (курси за вибором, факультативи, індивідуальне, групове навчання та інше) на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 • Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України«Про освіту», та спрямовується на формування:
 • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
 • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
 • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
 • громадянської культури та культури демократії;
 • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
 • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.
  • Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.
  • Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.
  • Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей тощо.
  • Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.
  • Організація освітнього процесу може здійснюватися за 5-денним робочим тижнем при додержанні відповідного гранично допустимого навантаження.
  • Режим роботи Закладу визначається Закладом  на основі відповідних нормативно-правових актів.
  • Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.
  • Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-11(12) років навчання), крім випадків, визначених законодавством.
  • Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
  • Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.
  • Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів.
  • Розклад уроків складається відповідно до навчального плану Закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Закладу.
  • Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
  • Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом Закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або інших законних представників учнів.
  • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
  • У Закладі створюється внутрішня система забезпечення якості освіти, що включає:
 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Закладу;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Закладом;
 • створення в Закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, що затверджується педагогічною радою Закладу.
  • У Закладі забезпечується дотримання академічної доброчесності - сукупності етичних принципів та визначених чинним законодавством правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
  • Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Закладу передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
  • Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
  • Порушенням академічної доброчесності вважається:
 • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
  • За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
  • За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.
  • Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності запроваджуються відповідно до спеціальних законів та/або внутрішніх положень Закладу, що мають бути затверджені педагогічною радою Закладу та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
  • Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається Положенням про академічну доброчесність, що затверджується педагогічною радою Закладу з урахуванням вимог законів України  «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», інших спеціальних законів.
  • Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів
  • Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.
  • Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому та другому класах має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах.
  • У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  • Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в Закладі здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти, у тому числі з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти.

 • У разі вибуття учня із Закладу (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.
 • Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним освіти здійснюєся особами, які провадять педагогічну діяльність.
 • Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах згідно із інструкціями,  затвердженими  Міністерством освіти і науки України.
 • Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів та відображаються усвідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.
 • Навчання у 4-х, 9-х та 11 (12)-х класах Закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою Закладу учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада Закладу спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

 • За результатами навчання учням (випускникам) видається документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про початкову освіту; свідоцтво про базову середню освіту; свідоцтво про повну загальну середню освіту). Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 • За відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х та 10-х класів Закладу можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.
 • За успіхи в навчанні (праці) для учасників освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.
 • Види та форми заохочення і відзначення учнів у Закладі визначаються положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою Закладу.

Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада Закладу.

Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

 • Свідоцтва про базову середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

 1. Учасники освітнього процесу
  • Учасниками освітнього процесу в Закладі є:
 • здобувачі освіти (учні, вихованці);
 • педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;
 • батьки здобувачів освіти;
 • фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Закладом.
  • Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про повну загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
  • Здобувачі освіти мають право на:
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою упорядку, встановленому Закладом відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Закладом;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
  • Здобувачі освіти зобов’язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • мати належний зовнішній вигляд.
  • Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим Статутом.
  • Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
  • Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.
  • Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

 

 • За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.
 • Педагогічні працівники закладу мають право на:
 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання впедагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • назахист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу.
  • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формуватиу здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїтазаконів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • дотримуватися положень установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
  • Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором, цим Статутом.
  • Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу.
  • Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
  • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу здійснюється директором Закладу у порядку, визначеному законодавством про працю, законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами.
  • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором Закладу.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом Закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 • Директор Закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку для працівників Закладу та цим Статутом.
 • Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
 • Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
 • За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
 • Педагогічні працівники Закладу на добровільних засадах та за власною ініціативою можуть проходити сертифікацію - зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
 • Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.
 • Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклад сприяє  їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.
 • Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу на рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що розробляється Закладом, погоджується педагогічною радою та затверджується директором Закладу.
 • Педагогічні працівники Закладу мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану згідно із Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
 • Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.
 • Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної  ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 • Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин та 30 годин щороку, з яких певна кількість годин (не менше 10%) має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Права та обов’язки батьків або інших законних представників здобувачів освіти.

 Батьки здобувачів освіти мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до Закладу з питань освіти;
 • обирати вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
  • Заклад надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

Заклад  поважає право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, та  враховує відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

7.29. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу.

 1. Управління закладом

8.1. Управління Закладом в межах повноважень, визначених законами та Статутом Закладу, здійснюють:

Засновник;

Уповноважений орган;

Керівник закладу - Директор;

Колегіальний орган управління Закладу – педагогічна рада Закладу;

Колегіальний орган громадського самоврядування Закладу – конференція колективу Закладу;

8.2. Права і обов’язки Засновника щодо управління Закладом визначаються Законом  України «Про освіту» та іншими законами України, цим Статутом.

8.3.  Засновник Закладу:

затверджує установчі документи Закладу, їх нову редакцію та зміни до них;

реалізує інші права, передбачені законодавством України.

8.4.  Уповноважений орган:

 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу, призначеним у порядку, встановленому законодавством;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Закладу;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу;
 • забезпечує створення у Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснєю контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця про живання, за мовними або іншими ознаками;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством.

8.5 Засновник та Уповноважений ним орган не має права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

8.6 Засновник Закладу  зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу  на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації Закладу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокремадля осіб з особливими освітніми потребами.

8.7. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор.

8.8. Директор Закладу несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу.

Директор  є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Закладу.

8.9. Директор Закладу призначається Уповноваженим органом у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами Закладу.

8.10. Директор Закладу в межах наданих йому повноважень:

 • організовує діяльність закладу;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує дотримання в Закладі норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог до утримання Закладу;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Закладу освіти.

8.11. В Закладі створюються та діють колегіальні органи управління.

Основним колегіальним органом управління Закладу є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

8.12.  Директор Закладу є головою педагогічної ради.

8.13. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

8.14. Педагогічна рада Закладу:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню програму Закладу та оцінює результативність їх виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.
 • Рішення педагогічної ради закладувводяться в дію наказом директора.

8.15 Органом громадського самоврядування в Закладі є конференція його колективу, що скликається не менш як двічі на рік.

Конференція заслуховує звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядає питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

8.16 У закладі за рішенням  конференції   може створюватися  і діяти  рада Закладу, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується конференцією, а також можуть створюватися піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання,  комісії, асоціації.

До складу ради Закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.

 

9.Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

9.1. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,  міст Фастівського району Київської області та належить Закладу на праві користування і не може бути вилучено у нього, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

9.2. Майно Закладу та матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, земельні ділянки, обладнання, рухоме та нерухоме майно, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі та перебуває у його користуванні.

9.3. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

9.4. Фінансування Закладу здійснюється його Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку та здійснюється за рахунок державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій,  місцевих бюджетів, грантів, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

9.5. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

9.6.  Джерелами фінансування закладу є:

 • кошти освітньої субвенції Державного Бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державними стандартами загальної середньої освіти;
 • кошти місцевого бюджету;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

9.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. 

9.8. Заклад має право згідно із законодавством купувати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників Закладу.

9.9. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

 1. Міжнародне співробітництво

10.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства підписувати договори про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2. Участь Закладу в міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 1. Контроль за діяльністю закладу

11.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є інституційний аудит -   комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

11.3. Інституційний аудит проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Закладу, Засновника (Уповуноважений орган)  та органу, що здійснив інституційний аудит.

11.5. В Закладі проводиться внутрішній моніторинг якості освіти, Положення про який затверджується педагогічною радою Закладу.

 

 1. Реорганізація або ліквідація закладу

12.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу ухвалює Засновник.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною  комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  Закладом.

12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.4.У разі реорганізації права та зобов'язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.

12.5. При реорганізації та ліквідації Закладу педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

 

 

    Сільський голова                                                               Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/13

 

с. Гатне

 

 

Про затвердження нової редакції  статуту Комунального закладу « Гатненський заклад дошкільної освіти «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської

 

Відповідно Закону України  „Про дошкільну освіту”, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цивільним кодексом України, розглянувши клопотання керівника КЗ «Гатненський ЗДО «Умка»  Кривошапко С.О., враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити найменування закладу – Комунальний заклад «Гатненський заклад дошкільної освіти «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області».
 2. Затвердити статут Комунального закладу «Гатненський заклад дошкільної освіти «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області» в новій редакції, що додається.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну у депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму (Вахненко В.В.) та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/13

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГАТНЕНСЬКИЙ  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«УМКА»

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(нова редакція)

 

 

 

Ідентифікаційний код 35152839

 

 

 

 

 

 

с. Гатне - 2021

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Цей Статут визначає загальні правові, юридичні, економічні основи організації та діяльності Комунального закладу «Гатненський  заклад дошкільної освіти «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського  району Київської області» (далі – Заклад).

         1.2    Комунальний заклад «Гатненський  заклад дошкільної освіти «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського  району Київської області» є правонаступником  Дошкільного навчального закладу «Дитячого садка   «Умка» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського   району Київської області», створеного рішенням сесії Гатненської сільської   ради від 08 грудня 2006 року № 45 (далі – Засновник). 

         1.3. Засновником комунального закладу «Гатненського закладу дошкільної освіти  «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського  району Київської області» є Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області.

   1.4. Заклад є  юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у відповідних фінансових установах, органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням та іншими  власними реквізитами.

      1.5. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, відповідними актами інших виконавчих органів та державними нормативно-правовими актами.

       1.6. Заклад має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем і відповідачем, іншим учасником у справі у всіх судах, що діють на Україні відповідно до чинного  законодавства України.

    Заклад набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Цивільна правоздатність Закладу і право юридичної особи виникає з моменту його створення та державної реєстрації, здійсненої в установленому законодавством порядку, і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

       1.7. Заклад є самостійним суб’єктом господарювання.

1.8. Фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення здійснює Засновник, надає Закладу необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.9. Повна назва Закладу – Комунальний заклад «Гатненський  заклад дошкільної освіти «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського

району   Київської області».

Скорочена назва Закладу – КЗ «Гатненський  ЗДО «Умка».

         1.10. Юридична адреса  Закладу: 08160, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне,  вул. Космонавтів, 1

        1.11. Заклад діє на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 26 листопада 2020 року № 657 «Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладам освіти (без проходження процедури ліцензування)».

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

          2.2.  Предметом діяльності Закладу є: 

       2.2.1. надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку;

       2.2.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

        2.2.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я  відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

       2.2.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

       2.2.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;

       2.2.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю ;

       2.2.7. поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

 

ІІІ. Порядок комплектування та режим роботи закладу

 

     3.1.   Проектна потужність Закладу 60  місць

         3.2. Спроможність Закладу визначається максимальною кількістю вихованців, яким заклад освіти може забезпечити одночасне здобуття дошкільної освіти.

3.3. Зарахування дітей у  Заклад проводиться за бажанням батьків або законних представників дитини, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.4.   Групи у Закладі комплектуються за віковими  ознаками.

  3.5    В Закладі створюються групи:

групи загального розвитку для дітей раннього, дошкільного та передшкільного віку;

спеціальні  (інклюзивні) групи для дітей з особливими освітніми потребами;

гуртки (секції, студії, тощо) за різними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, спортивний, тощо) для дітей раннього, дошкільного та передшкільного віку.

            3.6. Наповнюваність груп у Закладі здійснюється згідно з вимогами законодавства України.

3.7. Режим роботи Закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються у порядку, визначеному законодавством України.

3.8. За бажанням батьків або законних представників дитини, у Закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей.

         3.9. За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або законних представників дитини, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

         3.10. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись: за бажанням батьків, або законних представників дитини; на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу; у разі невнесення без поважних причин батьками або законними представниками дитини плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3.11. Батьки, або законні представники дитини, попереджаються про відрахування  дитини письмово за 10 календарних днів.

 

 

Режим роботи Закладу

 

3.13. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.

Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

       3.14. Щоденний графік роботи Закладу: з 7.00 до 19.00

       3.15. Режим роботи Закладу встановлюється рішенням Засновника.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

          4.3. План роботи Закладу затверджується керівником.

 4.4. Мова навчання і виховання дітей у Закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

   4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується за державними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому законодавством порядку.

   4.6. Поряд з основними видами діяльності, Заклад також може надавати додаткові освітні послуги, згідно з чинним законодавством, в тому числі у таких сферах:

хореографія;

навчання англійської мови.

4.7. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.8. Заклад може надавати додаткові освітні послуги згідно з законодавством. Платні послуги не можуть надаватися замість та/або в рамках Базового компоненту дошкільної освіти.

  4.9. Процедура моніторингу досягнень, результатів навчання (набуття компетентностей) дітьми, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою Закладу.

  4.10. Освітня програма Закладу це - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

         4.11. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

   4.12. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків або законних представників дитини за рахунок коштів батьків або законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або законними представниками дитини та Закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх розвитку із дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2. Режим харчування, його фінансування, а також розмір батьківської плати встановлюється Засновником відповідно до режиму перебування дітей у Закладі.

5.3. Відповідальність за організацію харчування дітей у Закладі покладаються на Директора та орган місцевого самоврядування  (Засновника).

5.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі покладаються на органи державного нагляду та контрою, визначені у встановленому законодавством порядку.

5.5. Контроль за організацією харчування, впровадженням системи безпечного харчування НАССР, якістю продуктів харчування та харчової сировини, дотриманням технології приготування страв, дотримання санітарного законодавства покладається на медичних працівників, Директора Закладу та громадську раду контролю за харчуванням.

   5.6. Від плати за харчування дітей звільняються батьки або законні представники дитини, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю та інші

категорії дітей у встановленому законодавством порядку), а також діти, інших пільгових категорій (батьки, які є учасниками АТО, діти-переселенці). Визначення категорії пільгових категорій, у відповідності до положень до діючого законодавства, визначається рішенням Гатненської сільської ради або виконавчого комітету Гатненської сільської ради або уповноваженим органом ради.

   5.7. Право на пільгові умови сплати за харчування інших соціально незахищених верст населення визначає орган місцевого самоврядування (Засновник).

5.8. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу.

До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної домедичної допомоги;

організація і проведення медичних оглядів, оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, освітнього навантаження;

медичний контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або законних представників дитини та працівників закладу.

5.9. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

 

VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

        6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

        6.1.1. здобувачі освіти (діти);

         6.1.2. директор, педагогічні та інші спеціалісти;

         6.1.3. фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності  ліцензії;

         6.1.4. батьки або законні представники дитини. 

         6.2. Права, обов’язки та відповідальність учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

         6.3. Здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

         6.3.1. безоплатну дошкільну освіту у Закладі;

6.3.2. безпечні та нешкідливі для здоров’я  умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

6.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю , моральному та духовному розвитку;

6.3.4. безоплатне медичне обслуговування у Закладі;

 

7

 

6.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю  дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

6.3.6. здоровий спосіб життя.

6.4. Педагогічні працівники Закладу  мають право на:

6.4.1.  захист професійної честі, власної гідності;

6.4.2. вільний вибір згідно з чинним законодавством форм, методів, засобів роботи з дітьми, навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

6.4.3. індивідуальну педагогічну діяльність;

6.4.4. участь у громадському самоврядуванні;

6.4.5. підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, освітніх закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

6.5. Педагогічні працівники зобов’язані:

6.5.1.постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

6.5.2 проходити атестацію (сертифікацію) у порядку, визначеному чинним законодавством України;

6.5.3. забезпечувати умови для засвоєння дітьми освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

6.5.4. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

6.5.5. виховувати у дітей повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

6.5.6. додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

6.5.7. забезпечувати емоційний комфорт  та захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

6.5.8. виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору, законодавства з питань охорони життєдіяльності дітей та охорони праці, вимог санітарного законодавства України та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Закладу.

      6.6. Працівники приймаються на роботу до Закладу його Директором, згідно із чинним законодавством України.

6.7. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку  Закладу.

6.8. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я  кожної дитини закладу згідно з законодавством України.

6.9.  Батьки або законні представники дитини, мають право:

6.9.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

6.9.2. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

6.9.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

6.10.  Батьки або законні представники дитини, зобов’язані:

6.10.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

6.10.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти;

6.10.3.постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

6.10.4. додержувати етики спілкування, моралі, поважати гідність дитини та працівників Закладу;

6.10.5. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин, і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

6.11. Батьки або законні представники дитини, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я , людської гідності.

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

7.1. Управління Закладом здійснюється Управлінням освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.

         7.2. Керівництво Закладом здійснює його Директор, який призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Керівником Закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

         7.4. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за винятком питань, віднесених законодавством, цим Статутом, рішеннями органу місцевого самоврядування та іншими органами виконавчої влади до компетенції інших органів.

 1. Керівник Закладу:

організує роботу Закладу, несе повну відповідальність за його діяльність;

діє без довіреності від імені Закладу та представляє його інтереси в установах, організаціях, підприємствах, органах, в тому числі судових, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

відповідає за організацію освітнього процесу, реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

видає доручення, відкриває рахунки у відповідних фінансових установах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

затверджує посадові та робочі інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, видає накази та контролює їх виконання;

має право укладати правочинні угоди (договори) з дотриманням правил щодо їх укладання, передбачених цим Статутом, законодавством України,

виконує акти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  та  Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області;

звітує про свою роботу у порядку, встановленому законодавством України;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення  якості освіти та якості освітнього процесу;

організує бухгалтерський облік та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

    створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання первинних документів;

забезпечує відповідно до вимог законодавства України своєчасне проведення інвентаризації активів і зобов’язань Закладу;

      здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

        7.6. Директор Закладу несе матеріальну відповідальність у повному розмірі   шкоди, заподіяної з його вини відповідно до законодавства.

7.7. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: Директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови органу батьківського самоврядування, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

 1. Педагогічна рада Закладу:

- схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

- визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

-  затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці Закладу  з сім’єю;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказами керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

        7.9. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників Закладу:

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

7.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є Загальні збори (конференція) колективу Закладу.

       Колектив Закладу це усі фізичні особи, які працюють у Закладі за різними трудовими відносинами.

7.11. Загальні збори:

- вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;

       - розглядають і вирішують відповідно до законодавства питання щодо колективного договору, вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції трудового колективу;

- обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

           - заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

7.12. У період між загальними зборами діє Рада Закладу (далі – Рада). Кількість засідань Ради визначається за потребою.

Засідання Ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, батьки, Засновник, спонсори та інші).

Рада організовує виконання рішень Загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, використання коштів Закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

7.13. У Закладі може діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням Загальних зборів або Ради Закладу. Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах Закладу і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

         Основними завданнями Піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я  учасників освітнього процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей Закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення співпраці між родинами дітей та Закладом;

сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

 

VІІІ. МАЙНО ЗАКЛАДУ

          

        8.1. Закладу, відповідно до договору оренди між Гатненською сільською радою та Гатненською ЗОШ I-III ступенів, передано в оренду приміщення площею 319 кв.м.

  8.2. Майно Закладу становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та відображаються у самостійному балансі Закладу.

  8.3. Майно Закладу, яке перебуває на його балансі, є комунальною власністю Гатненської територіальної громади і закріплюється за Закладом на правах оперативного управління.

       8.4. Заклад володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном у межах, встановлених Господарським та Цивільним кодексами

України, іншими законами, нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями  Гатненської сільської  ради. 

8.5. Заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод.

8.6. Відповідно до законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.7. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

ІХ. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

9.1. Заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Управлінням освіти Гатненської сільської ради згідно з чинним законодавством та на основі кошторису.

Джерелами фінансування кошторису Закладу  є:

           - кошти місцевого бюджету Гатненської  територіальної громади;

- плата за харчування дітей, отримана від батьків або законних представників дитини;

- кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;

- кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.

9.3. Бюджетне фінансування та власні надходження Закладу  зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.

9.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України та Гатненської сільської ради. За рішенням Гатненської сільської  ради Фастівського бухгалтерський облік в Закладі може здійснюватися самостійно

       9.5. Заклад складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність. 

       9.6. Кошти, передбачені пунктом 9.2. цього Статуту, розподіляються та використовуються відповідно до чинного законодавства України.

    9.7.  Штатні розписи працівників Закладу затверджуються Управлінням  освіти  Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти та погоджуються у випадках, передбачених законодавством України.

 9.8. Тарифікація, встановлення посадових окладів (ставок) заробітної плати працівників Закладу та внесення змін до них здійснюється згідно із чинним законодавством України.

       9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Закладу та їх сімей, а також інші питання соціального захисту вирішуються відповідно до законодавства України, цього Статуту, колективного договору.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

10.1.Заклад підпорядкований і підзвітний Управлінню  освіти  Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.

       10.2. Державний контроль та державний нагляд за діяльністю Закладу здійснюється відповідними органами Державної служби якості освіти в Україні.

10.3. Працівники Закладу, що винні у порушенні законодавства несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

10.4. Невиконання Закладом ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

 

ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

11.1. Зміни до Статуту затверджуються Засновником шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11.2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах законодавства та в інших випадках за рішенням Засновника.

         11.3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з законодавством.

 

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення), ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) відповідно до чинного законодавства.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання Закладу здійснюється за рішенням його Засновника або за рішенням суду.

12.3. У разі припинення діяльності Закладу  (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу  за рішенням

Гатненської сільської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям комунальної власності Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області або за іншою процедурою передбаченою чинним законодавством.

12.4. У разі реорганізації Закладу  вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

12.5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

12.6. Дошкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від   22 січня 2021 року                                                                       № 4/14

 

 Про затвердження статуту Комунального закладу - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області у новій редакції

Керуючись п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» Цивільним кодексом України, розглянувши лист Завідувача КЗ-ЗДО «Казка» К. В. Карпович щодо зміни назви закладу та затвердження статуту закладу, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити назву – Комунальний заклад - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка».
 2. Затвердити статут Комунального закладу - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 3. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Комунального закладу - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – Карпович Катерину Володимирівну.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму (Вахненко В.В.) та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/14

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК)

«КАЗКА» ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код - 43728252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає загальні правові, юридичні, економічні основи організації та діяльності Комунального закладу - Закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської  сільської ради Фастівського району Київської області (далі – Заклад).

      1.2. Гатненська сільська територіальна громада в особі Гатненської сільської ради є засновником Закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської  сільської ради Фастівського району Київської області  створеного рішенням сесії Віто-Поштової сільської  ради від 02 липня 2020 року №63-6 «Про створення закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (далі – Власник). 

 1.3. Заклад є  юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у відповідних фінансових установах, органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням та іншими  власними реквізитами.

      1.4. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями органів місцевого самоврядування, відповідними актами інших виконавчих органів та державними нормативно-правовими актами.

1.5. Заклад має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем і відповідачем, іншим учасником у справі у всіх судах, що діють на території Україні відповідно до чинного  законодавства України.

Заклад набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Цивільна правоздатність Закладу і право юридичної особи виникає з моменту його створення та державної реєстрації, здійсненої в установленому законодавством порядку, і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його припинення.

1.6. Заклад є самостійним суб’єктом господарювання.

1.7. Фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення здійснює Власник, надає Закладу необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.8. Повна назва Закладу – Комунальний заклад - Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської  сільської ради Фастівського району Київської області.

Скорочена назва Закладу – КЗ-ЗДО «Казка»

1.9. Адреса місцезнаходження  Закладу: 08170, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 95-Б

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

2.2.  Предметом діяльності Закладу є: 

2.2.1. надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку Гатненської територіальної громади;

2.2.2. забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

2.2.3. створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

2.2.4. формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

2.2.5. сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;

2.2.6. здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім'єю;

2.2.7. поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

 

ІІІ. порядок комплектування та режим роботи закладу

3.1. Проектна потужність Закладу становить 75  місць.

3.2. Спроможність Закладу визначається максимальною кількістю вихованців, яким заклад освіти може забезпечити одночасне здобуття дошкільної освіти.

3.3. Зарахування дітей у Заклад проводиться (відбувається) за бажанням батьків або законних представників дитини, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.4. Групи у Закладі комплектуються за віковими  ознаками.

3.5. В Закладі створюються групи:

групи загального розвитку для дітей раннього, дошкільного та передшкільного віку;

спеціальні (інклюзивні) групи для дітей з особливими освітніми потребами;

логопедичні групи для дітей з вадами мовлення;

гуртки (секції, студії, тощо) за різними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, спортивний, тощо) для дітей раннього, дошкільного та передшкільного віку.

3.6. Наповнюваність груп у Закладі здійснюється згідно з вимогами законодавства України.

3.7. Режим роботи Закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюються у порядку, визначеному законодавством України.

3.8. За бажанням батьків або законних представників дитини, у Закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

3.9. За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або законних представників дитини, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.10. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися:

за бажанням батьків, або законних представників дитини;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

у разі невнесення без поважних причин батьками або законними представниками дитини плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3.11. Батьки, або законні представники дитини, попереджаються про відрахування  дитини письмово за 10 календарних днів.

3.12. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати дошкільний заклад.

Діти, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі та зараховуються до контингенту вихованців.

 

Режим роботи Закладу

3.13. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.

Вихідні дні: субота та неділя, а також святкові дні.

3.14. Щоденний графік роботи Закладу: з 7.00 до 19.00

3.15. Режим роботи Закладу встановлюється рішенням Власника.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

 4.3. План роботи Закладу затверджується керівником та погоджується уповноваженим органом Власника.

4.4. Мова навчання і виховання дітей у Закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується за державними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому законодавством порядку.

4.6. Поряд з основними видами діяльності, Заклад також може надавати додаткові освітні послуги, згідно з чинним законодавством у затверджених та погоджених  сферах, в тому числі:

комп’ютерна грамотність;

шахи, шашки;

хореографія;

навчання англійської мови.

4.7. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.8. Заклад може надавати додаткові освітні послуги згідно з законодавством. Платні послуги не можуть надаватися замість та/або в рамках Базового компоненту дошкільної освіти.

 4.9. Процедура моніторингу досягнень, результатів навчання (набуття компетентностей) дітьми, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою Закладу.

 4.10. Освітня програма Закладу – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.11. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

 4.12. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків або законних представників дитини за рахунок коштів батьків або законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або законними представниками дитини та Закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх розвитку із дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2. Режим харчування, його фінансування, а також розмір батьківської плати встановлюється Власником відповідно до режиму перебування дітей у Закладі.

5.3. Відповідальність за організацію харчування дітей у Закладі покладається на Директора та орган місцевого самоврядування (Власника).

5.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі покладається на органи державного нагляду та контролю, визначені у встановленому законодавством порядку.

5.5. Контроль за організацією харчування, впровадженням системи безпечного харчування НАССР, якістю продуктів харчування та харчової сировини, дотриманням технології приготування страв, дотримання санітарного законодавства покладається на медичних працівників, Директора Закладу та громадську раду контролю за харчуванням.

5.6. Від плати за харчування дітей звільняються батьки або законні представники дитини, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю та інші категорії дітей у встановленому законодавством порядку), а також діти, інших пільгових категорій (батьки, які є учасниками АТО, діти-переселенці та інші). Визначення переліки пільговий категорій, згідно чинного законодавства, зазначених в даному пункті встановлюється на підставі рішення Гатненської сільської ради або виконавчого комітету Гатненської сільської ради або уповноваженого органу управління Гатненської сільської ради.

5.7. Право на пільгові умови сплати за харчування інших соціально незахищених верст населення визначає орган місцевого самоврядування (Власник).

5.8. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу.

До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної до медичної допомоги;

організація і проведення медичних оглядів, оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, освітнього навантаження;

медичний контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або законних представників дитини та працівників закладу.

5.9. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

 

VІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

6.1.1. здобувачі освіти (діти);

6.1.2. директор, педагогічні та інші спеціалісти;

6.1.3. фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності  ліцензії;

6.1.6. батьки або законні представники дитини. 

6.2. Права, обов’язки та відповідальність учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

6.3. Здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

6.3.1. безоплатну дошкільну освіту у Закладі;

6.3.2. безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

6.3.3. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

6.3.4. безоплатне медичне обслуговування у Закладі;

6.3.5. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

6.3.6. здоровий спосіб життя.

6.4. Педагогічні працівники Закладу  мають право на:

6.4.1. захист професійної честі, власної гідності;

6.4.2. вільний вибір згідно з чинним законодавством форм, методів, засобів роботи з дітьми, навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

6.4.3. індивідуальну педагогічну діяльність;

6.4.4. участь у громадському самоврядуванні;

6.4.6. підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, освітніх закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

6.5. Педагогічні працівники зобов'язані:

6.5.1. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

6.5.2. проходити атестацію (сертифікацію) у порядку, визначеному чинним законодавством України;

6.5.3. забезпечувати умови для засвоєння дітьми освітніх програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

6.5.4. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

6.5.5. виховувати у дітей повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

6.5.6. додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

6.5.6. забезпечувати емоційний комфорт  та захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

6.5.7. виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору, законодавства з питань охорони життєдіяльності дітей та охорони праці, вимог санітарного законодавства України та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Закладу.

6.6. Працівники приймаються на роботу до Закладу його Директором, згідно із чинним законодавством України.

6.7. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку  Закладу.

6.8. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини закладу згідно з законодавством України.

6.9. Батьки або законні представники дитини, мають право:

6.9.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

6.9.2. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

6.9.3. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

6.10. Батьки або законні представники дитини, зобов'язані:

6.10.1. виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

6.10.2. забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти;

6.10.3. постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

6.10.4. додержувати етики спілкування, моралі, поважати гідність дитини та працівників Закладу;

6.10.5. виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин, і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

6.11. Батьки або законні представники дитини, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1. Управління Закладом здійснюється Управлінням освіти Гатненської сільської ради.

7.2. Керівництво Закладом здійснює його Завідувач (директор), який призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Керівником Закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.4. Керівник Закладу самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за винятком питань, віднесених законодавством, цим Статутом, рішеннями органу місцевого самоврядування та іншими органами виконавчої влади до компетенції інших органів.

7.5. Керівник Закладу:

        організує роботу Закладу, несе повну відповідальність за його діяльність;

діє без довіреності від імені Закладу та представляє його інтереси в установах, організаціях, підприємствах, органах, в тому числі судових, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

відповідає за організацію освітнього процесу, реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

видає доручення, відкриває рахунки у відповідних фінансових установах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

затверджує посадові та робочі інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, видає накази та контролює їх виконання;

має право укладати правочинні угоди (договори) з дотриманням правил щодо їх укладання, передбачених цим Статутом, законодавством України,

виконує акти органу місцевого самоврядування та територіального органу управління освітою;

звітує про свою роботу у порядку, встановленому законодавством України;

організує бухгалтерський облік та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання первинних документів;

забезпечує відповідно до вимог законодавства України своєчасне проведення інвентаризації активів і зобов’язань Закладу;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

7.6. Директор Закладу несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини відповідно до законодавства.

7.7. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: Директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови органу батьківського самоврядування, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

7.8. Педагогічна рада Закладу:

схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці Закладу  з сім’єю;

розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказами керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

7.9. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників Закладу;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

7.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є Загальні збори (конференція) колективу Закладу.

       Колектив Закладу це усі фізичні особи, які працюють у Закладі за різними трудовими відносинами.

7.11. Загальні збори:

вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;

розглядають і вирішують відповідно до законодавства питання щодо колективного договору, вирішують інші питання, віднесені законодавством до компетенції трудового колективу;

обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

7.12. У період між загальними зборами діє Рада Закладу (далі – Рада). Кількість засідань Ради визначається за потребою.

Засідання Ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, батьки, Власник, спонсори та інші).

Рада організовує виконання рішень Загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, використання коштів Закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

7.13. У Закладі може діяти Піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням Загальних зборів або Ради Закладу. Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах Закладу і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

7.14. Основними завданнями Піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей Закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення співпраці між родинами дітей та Закладом;

сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

 

VІІІ. МАЙНО ЗАКЛАДУ

8.1. Майно Закладу становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та відображаються у самостійному балансі Закладу.

8.2. Майно Закладу, яке перебуває на його балансі, є комунальною власністю територіальної громади і закріплюється за Закладом на правах оперативного управління.

8.3. Заклад володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном у межах, встановлених Господарським та Цивільним кодексами України, іншими законами, нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями Гатненської сільської ради.

8.4. Заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод.

8.5. Відповідно до законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

ІХ. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

9.1. Заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів – управлінням освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Гатненської сільської ради згідно з чинним законодавством та на основі кошторису.

Джерелами фінансування кошторису Закладу є:

кошти місцевого бюджету Гатненської територіальної громади;

плата за харчування дітей, отримана від батьків або законних представників дитини;

кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;

кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;

добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.

9.3. Бюджетне фінансування та власні надходження Закладу  зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.

9.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, галузевого Міністерства та Гатненської сільської ради. За рішенням органу управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Гатненської сільської ради бухгалтерський облік в Закладі може здійснюватися самостійно.

9.5. Заклад складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

9.6. Кошти, передбачені пунктом 9.2. цього Статуту, можуть лише використовуватися на поточну діяльність Закладу та його утримання та не можуть бути отримані Власником.

9.7. Штатні розписи працівників Закладу затверджуються Завідувачем  відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти та погоджуються у випадках, передбачених законодавством України.

9.8. Тарифікація, встановлення посадових окладів (ставок) заробітної плати працівників Закладу та внесення змін до них здійснюється згідно із чинним законодавством України.

9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Закладу та їх сімей, а також інші питання соціального захисту вирішуються відповідно до законодавства України, цього Статуту, колективного договору.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

10.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Управлінню освіти  виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

10.2. Державний контроль та державний нагляд за діяльністю Закладу здійснюється відповідними органами державної влади і посадовими особами згідно законодавства.

10.3. Працівники Закладу, що винні у порушенні законодавства несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

10.4. Невиконання Закладом ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

 

ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до Статуту затверджуються Власником шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11.2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах законодавства та в інших випадках за рішенням Власника.

11.3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з законодавством.

 

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення), ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) відповідно до чинного законодавства.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання Закладу  здійснюється за рішенням його Власника або за рішенням суду.

12.3. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу дошкільної освіти за рішенням управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Гатненської сільської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету Гатненської територіальної громади в частині грошових коштів.

12.4. У разі реорганізації Закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

12.5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику (Власнику).

12.6. Дошкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/15

 

с. Гатне

 

Про затвердження типового штатного розпису по Гатненській

та Юрівській загальноосвітніх школах  І-ІІІ ступенів  на 2021  рік

 

 

               Відповідно до п.23 частини 1 ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 , Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ » від 26.09.2005  № 557.

 

ВИРІШИЛА

 1. Затвердити та ввести в дію з 01.01.2021 року штатний розпис Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики , соціально – економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                      Олександр Паламарчук

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/16

с. Гатне

 

Про визначення організацій, що здійснюють обслуговування територій населених пунктів Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області

 

         Заслухавши інформацію т.в.о. директора Комунального підприємства «МКП «Гатне» Тромси О.О. та директора  Комунального підприємства «Віта» Вайнаровського В.Б. Гатненської сільської ради та з метою забезпечення населення в с. Гатне, с.Віта-Поштова та с.Юрівка житлово - комунальними послугами належного рівня та якості, відповідно до національних стандартів, ефективного використання грошових коштів споживачів та спрямовання їх на підтримку справності елементів будівель, інженерних мереж та технічного обладнання та керуючись  Законом України «Про житлово - комунальні послуги», Законом України «Про поховання та похоронну справу», Порядком визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 25.04.05 № 60, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гатненська  сільська рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити Комунальне підприємство «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради в с. Гатне, а Комунальне підприємство «Віта» Гатненської сільської ради в с.Віта-Поштова та с.Юрівка надавачами наступних послуг:
  • Надання комунальних та побутових послуг;
  • Санітарна очистка сільських вулиць, прилеглих до села лісів, кладовищ, іншої території закріпленої виконкомом Гатненської сільської ради ;
  • Вивіз побутових відходів, сміття, нечистот з території села;
  • Розробка тарифів з обслуговування населення;
  • Технічна експлуатація, нагляд та обслуговування сільських кладовищ;
  • Підтримка в належному стані, розчистка, будівництво, ремонт автошляхів, пішоходних доріжок тощо;
  • Улаштування, нагляд, ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
  • Інші види діяльності, передбачені Статутом підприємства.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв'язку (Ворушев С.Є)

 

Сільський голова                                                                Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2020 року                                                                       № 4/17

 

с. Гатне

 

 Про визнання офіційного електронного джерела інформації Гатненської сільської ради

 

Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та від 17 травня 2001 р. № 325 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність Гатненської сільської ради, а також забезпечення її гласності та відкритості діяльності, на підставі Закону України «Про інформацію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації, Гатненська  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визнати офіційним електронним джерелом інформації Гатненської сільської ради – офіційний Веб-сайт Гатненської сільської ради за електронною адресою:

gatne.online

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (Онищук В.О.).

 

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2020 року                                                                       № 4/18

 

с. Гатне

 

Про Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг в c. Гатне на 2021-2023 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, поліпшення якості їх обслуговування, забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг органами влади , враховуючи висновок комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської громади на 2021-2023 роки, що додається.
 2. Сільській раді забезпечити виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.)

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

 

 

Додаток до

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/18

 

Програма

фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської громади на 2021-2023 роки

 

Загальні положення

Програма розроблена з метою реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» у відповідності із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», від 11.10.2017 № 782-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р».

Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі - Програма ЦНАП) розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом "єдиного вікна", що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні більшу кількість послуг різних адміністративних органів.

Сприяння функціонуванню ЦНАПу забезпечує:

 • створення належних умов для ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення;
 • постійне поліпшення якості обслуговування;
 • відкритість та прозорість процедури надання адміністративних послуг органами влади.
 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до діяльності органів влади. Саме Закон України «Про адміністративні послуги» несе нову ідеологію – служіння громадянам з боку держави. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

 

Існуюча організація надання адміністративних послуг характеризується недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру на шляху отримання таких послуг споживачами. Однією з таких проблем є відсутність законодавчо встановленого фінансування ЦНАПу, що не дає можливості забезпечити:

 • якісне обслуговування суб’єктів звернень;
 • належний прийом вхідних пакетів документів, їх обробки та видачі результату надання адміністративних послуг;
 • Сучасне матеріально-технічне
 • організація своєчасної передачі документів із ЦНАП до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;
 • надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом.

Значною допомогою у подоланні вище вказаних проблем та підвищенні рівня обслуговування суб’єктів звернення, буде фінансова підтримка та сприяння функціонуванню ЦНАПу у відповідності з вимогами законодавства.

 1. Мета та завдання Програми:
 • побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади шляхом забезпечення ефективного функціонування ЦНАПу;
 • створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади .
 1. Основні функції Центру надання адміністративних послуг

забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

забезпечення організації швидкого, якісного прийому вхідних пакетів документів, їх передачі до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, для обробки та своєчасної видачі результату послуги;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

забезпечення взаємодії між суб’єктами надання адміністративних послуг;

залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг;

здійснення постійного контролю за якістю надання адміністративних послуг, у тому числі шляхом проведення періодичних опитувань (анкетувань).

 1. Очікувані результати

Наявність та ефективне функціонування ЦНАПу громади в кінцевому результаті дає:

можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП.

5.Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету та коштів з інших джерел не заборонених законом.

Обсяги коштів, що виділяються з бюджету, визначатимуться щорічно в межах прогнозних асигнувань.

 

 

ПАСПОРТ

 

програми фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської громади на 2021-2023 роки

 

Найменування програми:  Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської сільської ради на 2021-2023 роки

Ініціатор розроблення програми:        Центр надання адміністративних послуг Гатненської сільської ради.

Підстава для розроблення: Програми  Закони  України «Про адміністративні послуги»,  «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних   послуг»;  розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Розробник Програми: Центр надання адміністративних послуг Гатненської сільської ради.

Відповідальний виконавець Програми: Центр надання адміністративних послуг Гатненської сільської ради, державні реєстратори ради.

Учасники Програми: Гатненська сільська рада, Центр надання адміністративних послуг Гатненської сільської ради

Термін реалізації Програми   2021-2023 роки

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні програми: Сільський бюджет

Орієнтовний обсяг фінансування програми всього, 4 500 000 гривень

в т.ч.

Кошти сільського бюджету         4 500 000 гривень

 

 

НАПРЯМИ І ЗАХОДИ

програми фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської громади на 2021-2023 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Назва напряму відповідальні за виконання

Строк виконання

обсяги фінансування за рік

Очікуваний результат від виконання заходу

2021

тис. грн

2022

тис. грн

2023 тис. грн

Зміцнення матеріально-
технічної бази

Організація робочих місць адміністраторів, реєстраторів, архівних працівників, в т.ч. офісної техніки

ЦНАП

2021 рік

425,5

300

100

Забезпечення належних умов праці відділів ЦНАП

Робоче місце оператора дмс

Захисний канал УСС та обладнання щодо паспортів

ЦНАП

2021 рік

585,3

300

300

Забезпечення надання послуг з оформлення ID карток та закордонних паспортів

Придбання необхідного апаратного,  програмного та інформаційного забезпечення в т.ч. Систем:

Електронна черга

Електронні інформаційні стенди

Серверне забезпечення Сайт та програмне забезпечення

 

 

ЦНАП

2021 рік

978

 

120

Осучаснення надання послуг. Діджиталізація. Забезпечення роботи ЦНАП

Проведення своєчасних розрахунків за послуги інтернету та  зв’язку

ЦНАП

2021-2023 рік

50

50

50

Підвищення ефективності та результативності діяльності  структурних підрозділів ЦНАП

Придбання канцелярських приладів та інших товаро-матеріальних цінностей

ЦНАП

2021-2023 рік

10

60

10

Підвищення ефективності та результативності діяльності  структурних підрозділів ЦНАП

 

Автоматичні системи опрацювання інформації та архівні систем

ЦНАП

2022-2023 рік

 

182

310

Підвищення ефективності та результативності діяльності  структурних підрозділів райдержадміністрації

 

Заправка та ремонт офісної техніки

ЦНАП

2021-2023 рік

5

5

7

Підвищення ефективності та результативності діяльності  структурних підрозділів райдержадміністрації

Підвищення кваліфікації працівників

Проведення оплати за навчання державних реєстраторів та

адміністраторів

ЦНАП

2021-2023 рік

8,5

3

3

Забезпечення постійного підвищення кваліфікаційного рівня працівників

Меблі, офісне забезпечення

Меблі та додаткове обладнання

ЦНАП

 

201

100

100

Забезпечення належних умов праці відділів ЦНАП

Всього

 

 

 

2 263

1 000

1 000

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення про «програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської громади на 2021-2023 роки»

На виконання статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою максимального наближення  адміністративних послуг до громади та суб'єктів господарювання, створення належних умов щодо їх отримання мешканцями об'єднаної територіальної громади У зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого фінансування Центру, для його ефективного функціонування з метою забезпечення належного обслуговування суб’єктів звернень, у відповідності з вимогами чинного законодавства, виносимо на розгляд сесії сільської ради Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг 2021-2023 роки».

Начальник ЦНАП      

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  січня 2021 року                                                                        №  4/19

с. Гатне

 

 Про безоплатну передачу  майна   спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області  у комунальну власність Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області

 

 Відповідно до   Законів України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482  "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення сесії Києво-Святошинської районної ради Київської області від 05.11.2020 № 752-49- VІІ, враховуючи наказ відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.12.2020 № 355 «Про безоплатну передачу закладів освіти та установ, підпорядкованих відділу освіти»,  керуючись ст. 26,   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, ст. 137 Господарського кодексу України,    Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акти приймання-передавання майна підпорядкованого відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області у комунальну власність Гатненської територіальної громади в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додаються.
 2. Прийняти безоплатно з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області у комунальну власність Гатненської територіальної громади в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області майно згідно затверджених Актів приймання – передавання, затверджених Гатненським сільським головою Паламарчуком О.І. та Начальником відділу освіти Києво-Святошинської районної державної   адміністрації М.М. Івашко.
 3. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради прийняти майно згідно актів приймання – передавання  та  забезпечити його відповідний облік.
 4. Автобус КАВЗ – 397 держ. № АІ8589ВА інвентарний номер – 10510053 в кількості 1 одиниця та дизельне пальне номенклатурний номер 1514 в кількості 1000 літрів вартістю – 19260, 00 грн. (дев’ятнадцять тисяч двісті шістдесят гривень 00 коп.) передати до Комунального підприємства Гатненської сільської «Віта» та уповноважити Гатненського сільського голову Паламарчука О.І. укласти відповідний Акт приймання передачі зазначеного майна.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Гатненської сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                        Олександр Паламарчук

 

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/20

с. Гатне

 

Про створення Служби у справах дітей та сім’ї

Гатненської сільської ради

 

З метою належної організації роботи Гатненської сільської ради щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, враховуючи  положення резолюції  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. № 44/25 якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 №20/95-ВР, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити Службу у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради.
 2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради (Додаток №1).
 3. Покласти обов’язки уповноваженої особи Служби у справах дітей та сім’ї на Кубай Валентину Григорівну - фахівця з соціальної роботи виконавчого комітету Гатненської сільської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Гатненського сільського голови Ляшук С.М. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту (Пацьору Л.В.).

 

 

 

Сільський голова                                                                 Олександр Паламарчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IV сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 22 січня 2021 року № 4/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 Служба у справах дітей та сім’ї

Гатненської сільської ради

Фастівського  району

 Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради є складовою виконавчого органу Гатненської сільської ради (далі – Служба).

1.2. Служба є окремим структурним підрозділом Гатненської сільської ради та безпосередньо підпорядкована сільському голові.

 1.3. Відповідно до частини 2 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Служба утворюється  Гатненською сільською радою, є підзвітною і підконтрольною раді, сільському голові та службі у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації.

1.4. Служба  у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу” , „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про запобігання корупції” та іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства  соціальної політики України, наказами начальника служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Гатненської сільської ради та виконкому, розпорядженнями сільського голови та цим Положенням.

1.5. Юридична адреса: вул. Київська, буд.138, с. Гатне, Фастівський район, , Київська область, 08160.

1.6. Час роботи Служби: понеділок - п’ятниця з 9:00 год. до 17:00 год. Приймальні дні: середа і п'ятниця з 9:00 год. по 13:00 год.

2.Завдання та функції Служби

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Координація діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3. Розроблення i здійснення самостійно або разом з іншими відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами i організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища i соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод i законних інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

2.1.4. Забезпечення додержання вимог чинного законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

2.1.5 Координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам;

2.1.6. Забезпечення виконання заходів по оздоровленню та відпочинку насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

2.1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.1.6. Здійснює підготовку інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.1.7. Організовує дослідження стану соціального захисту дітей в громаді та визначає пріоритетні напрямки поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

            2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

 

2.2.1. В межах повноважень, з питань віднесених до компетенції Служби розробляє проекти нормативно-правових актів, а саме: проекти рішень Гатненської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови.

2.2.2. Подає до місцевих, обласних програм,  планів, заходів  пропозиції щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.3. Організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами  Гатненської сільської ради, органами Національної поліції України заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.4. Надає підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

2.2.5. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.6. Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми.

2.2.7. Залучає до реалізації програм з питань соціального захисту дітей, протидії дитячій бездоглядності та правопорушенням депутатів Гатненської сільської ради, старост, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

2.2.8. У межах повноважень забезпечує ведення державної статистики щодо дітей. Виявляє та веде облік:

- дітей, які перебувають  у складних життєвих обставинах;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;

- потенційних опікунів, піклувальників.

Зберігає особові справи всіх облікових категорій.

2.2.9. Забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (далі – ЄІАС «Діти»);

2.2.10. Здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС «Діти», забезпечує впровадження та керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС «Діти»;

2.2.11. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних баз Служби у справах дітей при їх обробці відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

2.2.12. Забезпечує в межах своєї компетенції своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей у визначені строки на такі запити в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

2.2.13. Сприяє створенню реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими можливостями та осіб, які постраждали від будь-яких проявів дискримінації, притулків для осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та за ознакою статі; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

2.2.14. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. Забезпечує  проведення  з батьками, іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції України.

2.2.15. Порушує перед органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом  посадових осіб у разі невиконання  або неналежного виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.16. Здійснює контроль за умовами утримання, виховання, захистом прав та інтересів дітей в сім’ях опікунів, піклувальників. Проводить перевірку умов проживання  і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників  не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування.

2.2.17.  Готує висновки про стан  утримання, навчання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників. Вивчає умови проживання опікунів, піклувальників,  за результатами складає акт за встановленою  формою.

2.2.18. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у сім’ї опікунів, піклувальників.

         2.2.19. Збирає матеріали та готує проекти рішень виконавчого комітету Гатненської сільської ради  та здійснює ведення справ щодо:

         - надання та скасування статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- готує рекомендації та пропозиції відповідальним органам державної влади щодо встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- готує рекомендації та пропозиції відповідальним органам державної влади щодо призначення  опікуна, піклувальника над дітьми сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування,  та звільнення від повноважень опікунів, піклувальників;

- встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

-  влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до державних дитячих закладів;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна,  право власності на яке або право  користування яким  мають діти;

- відібрання дітей у батьків, або осіб, що їх замінюють, якщо  їх життю або здоров’ю загрожує небезпека.

- реєстрації в органах РАЦСу народження підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;

- затвердження висновку Служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, а також щодо визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини;

- влаштування та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя.

2.2.20. Збирає матеріали щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків з дотриманням вимог діючого законодавства України та забезпечує їх подання до суду.

Готує  висновки  про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей, поновлення батьків у батьківських правах, визначення місця проживання дітей участі у вихованні дітей  батьків,  інших родичів та з інших  питань щодо соціального і правового  захисту дітей.

2.2.21. Забезпечує розгляд в установленому порядку заяв, звернень i скарг громадян.

         2.2.22. Готує та подає в установленому порядку  службі у справах дітей обласної державної адміністрації статистичну звітність та аналітичні матеріали.

2.2.23. Готує проекти рішень Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що входять до компетенції Служби.

2.2.32. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 1. Права Служби

Служба має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від сільського голови, структурних підрозділів виконавчого комітету Гатненської сільської ради, старост, депутатів сільської ради, навчальних закладів, підприємств, організацій i установ незалежно від форм власності інформацію, документи та iншi матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Звертатися до сільського голови, депутатів Гатненської сільської ради, старост, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

3.3. Перевiряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.

3.4. Брати  участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді.

3.5. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.6. Запрошувати на бесіду до Служби дітей, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту, їх батьків (законних представників).

3.7. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників.

3.8. Відвідувати за місцем проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у службі, дітей, які влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів, над якими встановлено наставництво, або щодо яких є інформація про порушення їх прав та при підготовці інших питань в межах компетенції Служби у справах дітей та органу опіки і піклування щодо дітей.

3.9. За рішенням суду відкривати особистий рахунок у відділенні Державного ощадного банку України на дитину, для перерахування аліментів від особи позбавленої батьківських прав у разі відсутності у дитини законного представника.

3.10. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, віднесених до її компетенції.

3.11.  Визначати потребу та приймати участь у відкритті спеціальних  установ і закладів соціального захисту для дітей;

3.12.  Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.13. Служба  під  час  виконання  покладених  на  неї   завдань взаємодіє   з відповідними   структурними   підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, обласної та районної рад, відділами і секторами виконавчого комітету Гатненської сільської ради, старостами, депутатами Гатненської сільської ради, підприємствами, установами,  організаціями  усіх  форм власності, об'єднаннями громадян.

 1. Структура і організація роботи Служби

4.1. Статус Служби визначається рішенням сесії Гатненської сільської ради. Положення про службу затверджується Гатненської сільської радою.

Працівники служби: фахівець із соціальної роботи та психолог, входять до складу Відділу культури, туризму, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту виконавчого комітету Гатненської сільської ради, оплата праці згідно штатного розпису.

4.2. Служба утримується за рахунок місцевого бюджету, має свій кошторис, затверджений сільським головою.

4.3. Діяльність Служби у справах дітей здійснюється на основі  щомісячних та щоквартальних планів роботи, затверджених сільським головою.

4.4. Службу  очолює уповноважена особа, яка призначається на посаду розпорядженням сільського голови.

4.5. Кваліфікаційні вимоги до уповноваженої особи Служби визначаються її посадовими інструкціями.

4.7. Уповноважена  особи Служби звільняються згідно загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється також на підставі i в порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.8. Уповноважена особа Служби:

4.8.1. Здійснює керівництво  діяльністю  Служби,  несе   персональну відповідальність за виконання покладених на її завдань.

4.8.2. Планує роботу Служби i забезпечує виконання перспективних i поточних планів роботи.

4.8.3. Визначає завдання i розподіляє обов’язки між працівниками Служби. Аналізує результати роботи. Вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Служби, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників Служби. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в службі.

4.8.4. Видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.

4.8.5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Служби.

4.9. За потреби для погодженого вирішення складних питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія. Склад колегії затверджується головою сільської ради за поданням уповноваженої особи Служби.

 1. Відповідальність.

         5.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на службу завдань і функцій несе  уповноважена особа Служби.

         5.2. Відповідальність працівників Служби встановлюється посадовими інструкціями.

         5.3. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Фінансування.

         6.1. Служба фінансується за рахунок коштів бюджету Гатненської сільської ради, які виділені на його утримання.

         6.2. Джерелами фінансування Служби є: кошти бюджету громади, інші кошти, передані чинним законодавством.

         6.3. Майно, яке знаходиться на балансі Служби є комунальною власністю Гатненської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Служби.

 1. Заключні положення

         7.1. Ліквідація   і   реорганізація   Служби здійснюється  за  рішенням сесії Гатненської сільської ради у встановленому законом порядку.

         7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії Гатненської сільської ради.

 

Секретар  ради                                                                        Дмитро Шульган

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/21

с. Гатне

Про відзначення Дня громади Гатненської сільської ради

 

У відповідності до положень Програми Гатненської сільської ради «Про відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Гатненською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік», затвердженого рішенням Гатненської сільської ради  №3/7 від 24.12.2020 р., з метою підвищення рівня культури, духовності жителів Гатненської територіальної громади, зокрема шляхом проведення традиційного культурного заходу «Дня громади», керуючись положеннями Законом України №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

ВИРІШИЛА:

 1. Провести День громади Гатненської територіальної громади у форматі масштабного культурного Фестивалю «VITA-FEST» в період 17.09.2021-18.09.2021 рр.
 2. Гарантувати партнерську участь Гатненської сільської ради, разом з Громадською організацією «Єдність громади - заможне село», в проведенні культурного масового заходу Дня громади в форматі Фестивалю «VITA-FEST» шляхом співфінансування даного заходу в розмірі 400 000,00 грн (чотириста тисяч грн. 00 коп.), що становить близько 40% бюджету заходу  та прийняття участі в грантовому конкурсі Українського Культурного Фонду, Конкурсна програма «Культура.Туризм.Регіони» Лот №3 «Локальний фестиваль».
 3. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради забезпечити створення робочої групи з підготовки до заходу.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Ляшук С.М

 

Сільський голова                                                        Олександр Паламарчук                     

                       

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        №  4/22

с. Гатне

Про розгляд депутатського звернення щодо накладання мораторію на підвищення тарифів для населення, стосовно врегулювання ситуації на ринку енергоносіїв та комунальних послуг

 

Відповідно до п. 13 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатське звернення депутата 3-го округу Гатненської сільської ради Войнаровського В.Б. (вх. 147 від 21.01.2021) щодо звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України щодо мораторію на підвищення тарифів для населення, стосовно врегулювання ситуації на ринку енергоносіїв та комунальних послуг, сесія Гатненської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звернення депутата 3-го округу Гатненської сільської ради Войнаровського В.Б. щодо звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України , Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України щодо мораторію на підвищення тарифів для населення, стосовно врегулювання ситуації на ринку енергоносіїв та комунальних послуг взято до відома.
 2. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України , Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України щодо мораторію на підвищення тарифів для населення, стосовно врегулювання ситуації на ринку енергоносіїв та комунальних послуг.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області Шульгана Д.Ю.

 

Сільський голова                                                        Олександр Паламарчук